Kok: Børn vil hel­le­re end

BT - - NYHEDER -

INSEKT-GUF Kok­ken Ras­mus Leck Fi­s­cher har ta­get ud­for­drin­gen op og vil in­spi­re­re dan­sker­ne til at la­ve mad med in­sek­ter. Ud­for­drin­gen er, at al­le­re­de in­den vi har sat ta­en­der­ne i en mel­orm el­ler en gra­es­hop­pe, har vo­res hjer­ne stop­pet os ved tan­ken om, at det er in­sek­ter, vi skal til at spi­se.

Det forta­el­ler kok­ken, som blandt an­det har skre­vet en ko­ge­bog med in­sek­top­skrif­ter.

»Jeg har te­stet det i nog­le år og har er­fa­ret, at helt små børn, ek­sem­pel­vis min dat­ter, ba­re sma­ger på in­sek­ter­ne og spi­ser dem, hvis det sma­ger godt.

Min dat­ter el­sker det, og hvis de har øj­ne, så sy­nes hun, det er det fe­de­ste i ver­den,« si­ger Ras­mus Leck Fi­s­cher. Al­ter­na­ti­ve pro­te­inkil­der »Hun har det ik­ke li­ge­som voks­ne, som kan bli­ve dår­li­ge, ba­re de hø­rer or­det in­sek­ter. Den mod­stand er den stør­ste ud­for­dring,« si­ger han.

Ef­ter­spørgs­len på kød vok­ser, og sam­ti­dig er kød­pro­duk­tio­nen en stor be­last­ning for mil­jø­et.

Der­for er der brug for al­ter­na­ti­ve pro­te­inkil­der.

Det har få­et in­ter­es­sen for in­du­stri­el in­sekt­pro­duk­tion i Eu­ro­pa til at sti­ge.

»Det kra­e­ver na­e­sten ik­ke no­get at pro­du­ce­re in­sek­ter, det lug­ter ik­ke og kra­e­ver na­e­sten in­gen vand. Tal­le­ne ta­ler for sig selv og er ik­ke til at dis­ku­te­re. Vi skal ba­re la­e­re at bru­ge det rig­tigt,« si­ger Ras­mus Leck Fi­s­cher, som blandt an­det har ar­bej­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.