Lo­kal­for­mand for Ven­stre dømt for so­ci­alt bed­ra­ge­ri

BT - - NYHEDER -

BED­RA­GE­RI Den lo­ka­le Ven­stre-for­mand i As­sens Kom­mu­ne, Car­sten Pe­ter­sen, er dømt for so­ci­alt bed­ra­ge­ri. Det skri­ver TV2. Car­sten Pe­ter­sen har ef­ter­føl­gen­de truk­ket sig fra po­sten. Car­sten Pe­ter­sen har iføl­ge TV2s op­lys­nin­ger haft en ind­ta­egt på 100.000 kro­ner ved at sa­el­ge for­sik­ring.

Men det har han ik­ke op­lyst kom­mu­nen om og er der­for ik­ke ble­vet truk­ket i dag­pen­ge. Fø­ler sig uskyl­digt dømt Ven­stre-for­man­den fik iføl­ge doms­ud­skrif­ten i ja­nu­ar tre må­ne­ders be­tin­get fa­engsel og skul­le be­ta­le 50.000 kro­ner til­ba­ge til sin a-kas­se.

Car­sten Pe­ter­sen me­ner, han er uskyl­digt dømt. Han si­ger, at han har sagt til sin sags­be­hand­ler, at han hav­de tjent de 100.000 kro­ner. Og der­for be­hø­ve­de han ik­ke på sit dag­pen­ge­kort skri­ve ’ja’ til spørgs­må­let om, han hav­de haft ind­ta­eg­ter, mens han var på dag­pen­ge.

Den for­kla­ring af­vi­ste hans sags­be­hand­ler dog i ret­ten. Hun hav­de in­gen erin­dring om, at Car­sten Pe­ter­sen på no­get tids­punkt hav­de sagt, at han hav­de tjent pen­ge ved si­den af.

I ret­ten for­kla­re­de sags­be­hand­le­ren vi­de­re, at hvis Car­sten Pe­ter­sen hav­de sagt til hen­de, at han hav­de tjent pen­ge ved si­den af, hav­de hun selv­føl­ge­lig rå­d­gi­vet ham til at skri­ve det på sit dag­pen­ge­kort, hvil­ket er en stan­dard­pro­ce­du­re.

Nyhe­den kom­mer da­gen ef­ter, at en rap­port ud­ar­bej­det af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning vi­ste, at der bli­ver op­da­get so­ci­alt bed­ra­ge­ri for mindst 300 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Ven­stres par­ti­se­kre­ta­er, Claus Ri­ch­ter, forta­el­ler til TV2, at Car­sten Pe­ter­sen har truk­ket sig fra po­sten som for­mand i As­sens.

»Jeg kan op­ly­se, at Car­sten Pe­ter­sen trak sig som lo­kal­for­mand for Ven­stre, da vi blev be­kendt med Car­sten Pe­ter­sens dom for so­ci­alt bed­ra­ge­ri. Det ske­te i sid­ste uge,« si­ger han.

Det fik en stri­be par­ti­er til at kri­ti­se­re ud­vik­lin­gen og ar­bej­de for en stren­ge­re kon­trol for at mind­ske bed­ra­ge­ri­et.

Den nye op­gø­rel­se fik blandt an­dre Dansk Fol­ke­par­ti til at love at kig­ge på, om man kan gø­re det let­te­re for kom­mu­ner­ne at kon­trol­le­re, at der ik­ke bli­ver snydt.

»Kom­mu­ner­ne fat­tes pen­ge, det gør he­le sam­fun­det. Der­for er det vig­tigt, at bor­ger­ne kun mod­ta­ger de til­skud og ydel­ser, som de er be­ret­ti­get til. El­lers ser man li­ge­som hos Skat, at nog­le mod­ta­ger no­get, de ik­ke er be­ret­ti­get til,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis kom­mu­nal­ord­fø­rer, Sus­an­ne Ei­ler­sen. Kom­mu­ner­ne fat­tes pen­ge, det gør he­le sam­fun­det. Der­for er det vig­tigt, at bor­ger­ne kun mod­ta­ger de til­skud og ydel­ser, som de er be­ret­ti­get til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.