Dil­ma: Rigs­rets­sag er et kup

Pres­set pra­esi­dent ka­em­per i for­svarsta­le for sin frem­tid

BT - - NYHEDER - SID­STE CHANCE /ritzau/

I en for­svarsta­le i Bra­si­li­ens se­nat er­ken­der lan­dets sus­pen­de­re­de pra­esi­dent Dil­ma Rous­seff, at hen­des re­ge­ring har be­gå­et fejl. Men Dil­ma Rous­seff fast­hol­der, at hun ik­ke har gjort no­get ulov­ligt, og at hun ik­ke har for­rå­dt si­ne va­el­ge­re. Hun kal­der rigs­rets­sa­gen mod sig for et kup.

»Jeg har ik­ke be­gå­et de for­bry­del­ser, som jeg uret­ma­es­sigt be­skyl­des for,« si­ger hun og op­for­drer i sin ta­le se­na­to­rer­ne til at »stem­me for de­mo­kra­ti­et« og til at af­vi­se »et kup«.

Dil­ma Rous­seff blev sus­pen­de­ret i maj, og ta­len i se­na­tet er hen­des sid­ste chance for at over­be­vi­se med­lem­mer­ne om, at hun ik­ke skal af­sa­et­tes. Ta­len føl­ges af en af­stem­ning.

Den sus­pen­de­re­de pra­esi­dent har brug for to ud af tre stem­mer fra de 81 se­na­to­rer, hvis hun skal bli­ve sid­den­de som pra­esi­dent.

»Jeg ved, at jeg vil bli­ve dømt. Men min samvit­tig­hed er ren,« ud­dy­ber den 68-åri­ge Dil­ma Rous­seff iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP. Na­eg­ter sig skyl­dig Bra­si­li­ens før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent er an­kla­get for at ha­ve brugt mid­ler fra stats­li­ge ban­ker til at da­ek­ke over hul­ler i sta­tens bud­get.

Kri­ti­ker­ne me­ner, at hun har smin­ket de of­fent­li­ge fi­nan­ser, så hun hav­de bed­re chan­cer for at bli­ve gen­valgt i 2014. Dil­ma Rous­seff na­eg­ter sig skyl­dig.

Hun var tid­li­ge­re en po­pu­la­er pra­esi­dent, men fi­nanskri­sen og en kor­rup­tions­skan­da­le i Pe­tro­bras, det stats­li­ge olie­sel­skab, har få­et po­pu­la­ri­te­ten til at dyk­ke.

Si­den mid­ten af maj har vi­ce­pra­esi­dent Mi­chel Te­mer fun­ge­ret som mid­ler­ti­dig pra­esi­dent.

20 af Dil­ma Rous­sef­fs tid­li­ge­re mi­ni­stre vil støt­te hen­de un­der ta­len i se­na­tet. Og­så hen­des po­li­ti­ske men­tor og lan­dets tid­li­ge­re pra­esi­dent Lu­iz Inácio Lu­la da Silva vil va­e­re til ste­de.

Jeg har ik­ke be­gå­et de for­bry­del­ser, som jeg uret­ma­es­sigt be­skyl­des for Dil­ma Rous­seff

FO­TO: EPA

Den sus­pen­de­re­de bra­si­li­an­ske pra­esi­dent Dil­ma Rous­seff fast­hol­der sin uskyld i en ta­le til se­na­tet, hvor hun bl.a. si­ger, at hun ik­ke har gjort no­get ulov­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.