Far­vel til Wag­ner

BT - - KULTUR -

TV-SE­RIE

’Di­cte III’ Af­snit 2, man­dag på TV2 ***** *

Jeg er vred på Di­cte. Og dét er en god ting. Når en tv-se­rie for­mår at va­ek­ke den slags fø­lel­ser, så be­ty­der det nem­lig, at skid­tet fun­ge­rer.

Men til­ba­ge til min vre­de på den fik­ti­ve kvin­de, der i sin tid blev op­fun­det af kri­mi-for­fat­ter El­se­beth Eg­holm.

I an­det af­snit af tv-se­ri­ens tred­je sa­e­son tog vo­res lil­le de­le­ga­tion fra Aar­hus til Sy­ri­en, hvor de skul­le be­ta­le lø­sesum for Di­ctes mand, Bo, der var ble­vet kid­nap­pet af nog­le lo­ka­le ban­dit­ter.

Di­ctes go­de ven og po­li­tiover­ord­net Jo­hn Wag­ner (Lars Bryg­mann) var i spid­sen som for­hand­ler og hånd­hol­der. Men ef­ter Di­cte i sit hjer­tes nai­ve god­hed hav­de la­det sig fri­ste til at gi­ve en lil­le del af lø­sesum­men va­ek, op­stod der et ska­en­de­ri un­der ud­veks­lin­gen. Og min fa­vo­rit­ka­rak­ter Wag­ner blev af et pi­stolskud ramt i ma­ven, hvor­ef­ter han dø­de i ar­me­ne på Di­cte. Actionfyldt forta­el­ling Si­den be­gyn­del­sen af den la­en­ge ven­te­de tred­je sa­e­son er ’Di­cte’ for al­vor ryk­ket ud af Aar­hus. Og­så i an­det af­snit min­de­de in­struk­tør Kas­per Gaards­ø­es actionfyld­te forta­el­ling me­re om den ame­ri­kan­ske ’Ho­meland’ end et dansk provin­s­dra­ma. Og end­nu en­gang fun­ge­re­de om­plant­nin­gen til Mel­le­mø­sten 100 pro­cent. Af­snit­tet var så­le­des bå­de stramt, spa­en­den­de og vel­for­talt.

Nu går tu­ren hjem til Aar­hus, hvor den hjem­li­ge kri­mi­na­li­tet ven­ter på Di­ctes skar­pe hjer­ne. Og selv om det bli­ver uden Bryg­manns for­ry­gen­de Wag­ner, så gla­e­der jeg mig – sam­men med over en mil­li­on an­dre dan­ske­re.

FO­TO: PER ARNESEN/TV2 Di­cte bli­ver gen­for­e­net med Bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.