Så­dan bli­ver K

Der ven­ter Ke­vin Magnussen fle­re da­ge med be­hand­lin­ger af ra­cer­kø­re­rens for­slå­e­de krop ef­ter søn­da­gens vold­som­me uheld i Bel­gi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Ke­vin Magnussen var hur­tigt ude og mel­de sig klar til at kø­re den­ne uges For­mel 1-grand­prix på Mon­za-ba­nen i Ita­li­en. Men det er først nu, at de fy­si­ske tøm­mer­ma­end for al­vor mel­der sig ef­ter uhel­det, hvor den 23-åri­ge dan­sker ram­te bar­ri­e­ren med na­e­sten 300 ki­lo­me­ter i ti­men på Spa-Fran­cor­champs-ba­nen i Bel­gi­en. Der fo­re­står der­for nu et ar­bej­de med at få gjort Ke­vin Magnussen helt kø­re­klar ef­ter kar­ri­e­rens va­er­ste uheld.

Her skal in­ten­siv be­hand­ling og mas­sa­ge af ra­cer­kø­re­rens for­slå­e­de krop gø­re ham i stand til igen at sid­de i en For­mel 1-ra­cer al­le­re­de fre­dag til de to ind­le­den­de tra­e­nings­pas.

Det er en mas­se be­hand­ling og ik­ke ba­re på ét sted. Det er he­le krop­pen. Fo­re­stil dig, at du har en for­stra­ek­ning i he­le krop­pen, hvor al­le se­ner og led er ble­vet flå­et fra hin­an­den

Det forta­el­ler Tho­mas Jør­gen­sen fra Pro­tre­at­ment, der er Ke­vin Magnus­sens per­son­li­ge tra­e­ner og be­hand­ler.

»Det er en mas­se be­hand­ling og ik­ke ba­re på ét sted. Det er he­le krop­pen. Fo­re­stil dig, at du har en for­stra­ek­ning i he­le krop­pen, hvor al­le se­ner og led er ble­vet flå­et fra hin­an­den,« si­ger Tho­mas Jør­gen­sen til BT. Vold­som be­last­ning Selv­om de syn­li­ge ska­der ef­ter kol­li­sio­nen var en fla­en­ge i Ke­vin Magnus­sens ven­stre an­kel, er en an­den og me­re al­vor­lig kon­se­kvens af uhel­det den be­last­ning, som sam­men­stø­det ge­ne­re­re­de i dan­ske­ren krop.

Iføl­ge me­di­et Mo­tor­sport.com gav Ke­vin Magnus­sens kon­takt med da­ek-bar­ri­e­ren en på­virk­ning på om­kring 42 g-kra­ef­ter. Det sva­rer i Ke­vin Magnus­sens til­fa­el­de til, at hans kro­p­sva­egt te­o­re­tisk set gik fra 65 ki­lo til om­kring 2,5 tons i det split-se­kund, han blev pres­set frem i se­ler­ne ved sam­men­stø­det.

Den på­virk­ning af Ke­vin Magnus­sens krop er en al­vor­lig stør­rel­se og kan i va­er­ste til­fa­el­de med­fø­re blød­nin­ger om­kring krop­pens in­dre or­ga­ner.

Tho­mas Jør­gen­sen var ved For­mel 1-kø­re­rens si­de på ho­spi­ta­let i by­en Ver­vi­ers, hvor Ke­vin Magnussen blev un­der­søgt ef­ter uhel­det. Han forta­el­ler, at den dan­ske ra­cer­kø­rer blandt an­det blev scan­net for at af­kla­re, hvor med­ta­get Ke­vin Magnus­sens in­dre or­ga­ner var ef­ter kol­li­sio­nen.

»Vi fik fo­re­ta­get en helkro­p­s­scan­ning af ham i går (søn­dag, red.), for­di g-på­virk­nin­gen af ham var så høj. Når den på­virk­ning er over et vist tal, så va­el­ger man al­tid at gø­re så­dan,« si­ger Tho­mas Jør­gen­sen og fort­sa­et­ter:

»Man helkro­ps-scan­ner for at se, om der er blød­nin­ger i de in­dre or­ga­ner. Det fandt vi hel­dig­vis ud af, at der ik­ke var. Men det er så­dan no­get, man ik­ke kan si­ge no­get om, når man ba­re står og ser på ham. Det fik vi grønt lys for og sam­ti­dig og­så i for­hold til Ke­vins nak­ke. Det var godt, at han var i god for­fat­ning in­den da og kun­ne ta­ge imod så­dan en be­last­ning.« Skal god­ken­des tors­dag Først tors­dag bli­ver det af­kla­ret, om Ke­vin Magnussen får start­til­la­del­se til at kø­re på Mon­za-ba­nen. Det er det in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­for­bunds (FIA) la­e­ger, der står for det tjek.

Tho­mas Jør­gen­sen reg­ner ik­ke med, at Ke­vin Magnussen får pro­ble­mer med at bli­ve god­kendt til at kø­re.

»Det er me­re op til, hvor­dan Ke­vin selv har det. Men han skal nok va­e­re der, det ken­der jeg ham godt nok til. Nu er der li­ge no­get ar­bej­de med re­sten af krop­pen i den­ne her uge, og det skal vi nok få styr på,« for­sik­rer han.

Tho­mas Jør­gen­sen

Ke­vin Magnus­sens bil blev smadret til uken­de­lig­hed ved mø­det med bar­ri­e­ren i søn­da­gens løb på SpaFran­cor­champs. På det lil­le bil­le­de ses brem­se­spo­re­ne ef­ter Magnus­sens Re­nault-ra­cer, der spandt rundt in­den sam­men­stø­det. FO­TO: GRAND PRIX PHOTO OG AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.