Da­gen der­på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER DA­GEN der­på ef­ter det stør­ste crash i dansk For­mel 1-hi­sto­rie. Hans far, Jan, og Ni­co­las Kiesa fik beg­ge et par al­vor­li­ge ’hu­ske­ka­ger’ i For­mel 1, men in­gen af dem cras­he­de så vold­somt, som Ke­vin Magnussen søn­dag på Spa-Fran­cor­champs. PÅ EN NORMAL om­gang run­der Re­nault-ra­ce­ren 300 km/t på Rai­di­l­lon­stra­ek­nin­gen, og selv­om Magnussen fik brem­set en del fart af bi­len, var sam­men­stø­det med da­ekmu­ren vold­somt nok til at ud­lø­se en på­virk­ning på 42 g.

Re­nault-chef Fre­de­rik Vas­seur vil­le over for BT ik­ke spe­ku­le­re i år­sa­gen til ulyk­ken. Må­ske bli­ver den al­drig fun­det – må­ske kom­mer den ba­re al­drig of­fi­ci­elt frem. Men der kan grund­la­eg­gen­de va­e­re to år­sa­ger: En tek­nisk el­ler en men­ne­ske­lig fejl.

Bi­ler­ne be­la­stes vold­somt på det­te om­rå­de af Spa-Fran­cor­champs­ba­nen. Først kø­rer de ned ad en bak­ke til det be­røm­te og be­ryg­te­de Eau Rou­ge sving, der un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der ta­ges med spe­e­de­ren i bund. Sta­dig med spe­e­de­ren i bund kø­rer de her­ef­ter op af Rai­di­l­lon, der er en af de stej­le­ste stig­nin­ger i For­mel 1-ka­len­de­ren. Jeg ved fra Re­nault-tek­ni­ker­ne, at ha­stig­he­den og det plud­se­li­ge skif­te fra at kø­re ned af bak­ke til at kø­re op af bak­ke ud­sa­et­ter bi­lens hjul­op­ha­eng for det, de kal­der ’ek­stre­me’ be­last­nin­ger. Re­nault-tea­met un­der­sø­ger utvivl­s­omt, om det var et brud i bi­len, der var år­sa­gen til, at Magnussen mi­ste­de her­re­døm­met. Og de skal for sja­e­le­fre­dens skyld helst kom­me til en en­ty­dig kon­klu­sion in­den we­e­ken­dens ita­li­en­ske grand­prix, der kø­res på den end­nu hur­ti­ge­re Mon­za-ba­ne. Vi skal va­e­re gla­de for, at Re­nault ram­le­de bag­la­ens ind i bar­ri­e­ren, for der­med ab­sor­be­re­de gear­kas­se og mo­tor en stor del af den ener­gi, der blev fri­gi­vet ved sam­men­stø­det. Magnussen var na­ep­pe slup­pet så nå­digt fra et fron­talt sam­men­stød EN MEN­NE­SKE­LIG FEJL fra Magnus­sens si­de kan hel­ler ik­ke ude­luk­kes. Som na­evnt ta­ges Eau Rou­ge/Rai­di­l­lon­sek­tio­nen un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der med spe­e­de­ren i bund. Magnussen for­tal­te mig in­den lø­bet, at det før­hen så le­gen­da­ri­ske sving på grund af de mo­der­ne F1-bi­lers enor­me down­for­ce fak­tisk er ble­vet lidt for nemt. ’Men hvis man føl­ger ta­et bag en an­den bil (der ska­ber tur­bu­len­ser, der re­du­ce­rer den ef­ter­føl­gen­des down­for­ce, red.) og har ful­de tan­ke, er Eau Rou­ge ik­ke nød­ven­dig­vis fuld spe­e­der,’ sag­de han. ULYK­KEN SKE­TE PÅ 6. om­gang (af 44) – alt­så på et tids­punkt, hvor Re­nault-tan­ke­ne sta­dig var godt fyld­te. Magnussen lå ta­et bag team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer, og den in­ter­ne ra­di­okom­mu­ni­ka­tion fra Re­nault-tea­met ty­der på, at dan­ske­ren lag­de an til at over­ha­le eng­la­en­de­ren. Jeg vil un­der­stre­ge, at det på nu­va­e­ren­de tids­punkt er spe­ku­la­tion, men om­sta­en­dig­he­der­ne kun­ne (KUN­NE) ty­de på en over­sats­ning.

I al­le til­fa­el­de har Re­naults 2016-mo­del la­en­ge haft pro­ble­mer med at kø­re ag­gres­sivt over cur­ber (kants­ten, red.). Da Magnussen kom ud på cur­ben op igen­nem Rai­di­l­lon med om­kring 300 km/t, hav­de han ik­ke man­ge chan­cer for at und­gå crashet, for bi­len blev om­gå­en­de usta­bil. Vi skal va­e­re gla­de for, at Re­naul­ten ram­le­de bag­la­ens ind i bar­ri­e­ren, for der­med ab­sor­be­re­de gear­kas­se og mo­tor en stor del af den ener­gi, der blev fri­gi­vet ved sam­men­stø­det. Magnussen var na­ep­pe slup­pet så nå­digt fra et fron­talt sam­men­stød. Da team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer med be­ty­de­ligt la­ve­re ha­stig­hed cras­he­de fron­talt ind i da­ek­bar­ri­e­ren i Mo­na­co, blev det slå­et hul i ’over­le­vel­ses­cel­len’, og man kun­ne se ind til eng­la­en­de­rens fød­der. KE­VIN MAGNUSSEN TILBRAGTE gårs­da­gen med at kom­me sig over kar­ri­e­rens hidtil va­er­ste crash. Han sat­ser på at stil­le op i Ita­li­ens Grand Prix i Mon­za i den kom­men­de we­e­kend, men skal først igen­nem et la­e­ge­check hos FIA tors­dag for­mid­dag.

Re­nault-tea­met vid­ste i går end­nu ik­ke, om crashet får kon­se­kven­ser for Magnus­sens start­pla­ce­ring i Mon­za. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.