Tavs Erik­sen i ho­ved­rol­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I ste­det for at blot hen­ven­de mig til én per­son, hen­ven­der jeg mig til fi­re per­so­ner, hvor vi kan dis­ku­te­re det og gå til hol­det der­ef­ter. Det er et me­re mo­der­ne le­der­skab end det gam­le kap­ta­jn og vi­ce­kap­ta­jn-le­der­skab, som der var før HVEM VI­SER VEJ? Erik­sen hav­de af­vist Lon­don-klub­bens se­ne­ste kon­trakt­til­bud, men at der snart var en af­kla­ring. Dog kom­mer den ik­ke fra Erik­sen selv.

Han ryste­de pa­ent på ho­ve­d­et, da em­net blev bragt på ba­nen ved gårs­da­gens pres­sese­an­ce og valg­te i ste­det at for­hol­de sig til star­ten af sa­e­so­nen hos Tot­ten­ham.

»Man gi­ver sta­dig 100 pro­cent for at bi­dra­ge med det, man kan. Må­ske mang­ler man lidt den sid­ste af­le­ve­ring, som ne­top var der i sid­ste sa­e­son. Det er selv­føl­ge­lig no­get, man sta­dig ka­em­per med at få i gang. Men det tror jeg, al­le gør i star­ten af sa­e­so­nen,« ly­der det fra Erik­sen. I spil til an­fø­rer­rol­le Ef­ter Da­ni­el Ag­gers lands­hold­stop har land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de va­e­ret på ud­gik ef­ter en ny an­fø­rer. Han la­eg­ger ik­ke skjul på, at an­fø­re­ren skal fin­des blandt lands­hol­dets ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter Wil­li­am Kvist, Si­mon Kja­er, Kas­per Sch­mei­chel og ne­top Chri­sti­an Erik­sen.

Ha­rei­de forta­el­ler, at han al­le­re­de har truf­fet be­slut­nin­gen, og Wil­li­am Kvist be­kra­ef­ter over for BT, at spil­ler­ne al­le­re­de er ble­vet in­for­me­ret om val­get, men nord­man­den ven­ter sta­dig lidt med at løf­te slø­ret.

»Vi mel­der det ud ons­dag (til test­kam­pen mod Lie­ch­tenste­in, red.). Det er en del spil­le­re at va­el­ge imel­lem. Si­mon Kja­er var an­fø­rer i Ja­pan, og han gjor­de det me­get godt. Han er en af de ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter, der har va­e­ret med la­en­ge. Og så er der Chri­sti­an Erik­sen, Wil­li­am Kvist og Kas­per Sch­mei­chel,« for­kla­rer Ha­rei­de, der ger­ne sa­et­ter ord på, hvor­for han for­ven­ter le­der­skab af Erik­sen.

»Han er en stor vin­der­ty­pe, og det tror jeg, han har la­ert i Pre­mi­er Le­ague, hvor det er lidt me­re in­da­edt, at du skal vin­de kam­pe­ne. Jeg tror, det er hår­de kam­pe. Det så vi mod Li­ver­pool i lør­dags. Det er hår­de vil­kår for al­le. Chri­sti­an tå­ler me­get. Han er en tek­nisk spil­ler, men han er sja­el­dent ska­det, hel­dig­vis. I kraft af sin til­va­e­rel­se og sin vil­je til at le­ve­re er han en ka­em­pe for­del for os,« si­ger Ha­rei­de.

Erik­sen er og­så op­ma­er­k­som på sin nye rol­le som ru­ti­ne­ret. I hvert fald, når det kom­mer til land­skam­pe­ne på cv’et i for­hold til man­ge af lands­hol­dets nye an­sig­ter.

»Der er kom­met en mas­se spil­le­re med, der er lidt grøn­ne i det, og som ik­ke har va­e­ret så me­get på lands­hol­det. De er må­ske lidt ae­l­dre, men jeg har va­e­ret med i man­ge år og ved, hvor­dan det fun­ge­rer,« si­ger han, men han vil ik­ke ta­ge rol­len helt på sig al­li­ge­vel.

»Hvis du skal ha­ve fat i én, der hja­el­per rundt om­kring, er det Wil­li­am Kvist. Han er krigs­ve­te­ra­nen,« gri­ner Tot­ten­ham-dan­ske­ren.

Iføl­ge land­stra­e­ne­rens pla­ner er det ne­top Kvist og Erik­sen, der skal ud­gø­re lands­hol­dets spil­ler­råd sam­men med Kja­er og Sch­mei­chel.

»Det er en grup­pe, jeg vil hen­ven­de mig til, in­den vi går vi­de­re til hol­det. I ste­det for at blot hen­ven­de mig til én per­son, hen­ven­der jeg mig til fi­re per­so­ner, hvor vi kan dis­ku­te­re det og gå til hol­det der­ef­ter. Det er et me­re mo­der­ne le­der­skab end det gam­le kap­ta­jn og vi­ce-kap­ta­jn­le­der­skab, som der var før. Der kan det va­e­re lidt spin­kelt kun at spar­re med én,« un­der­stre­ger Ha­rei­de.

Før Ar­me­ni­en ven­ter i Par­ken på søn­dag, te­ster lands­hol­det de sid­ste ting af i mor­gen i Hor­sens i en test­kamp mod Lie­ch­tenste­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.