Uvis frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIDSPRES hvor­dan land­stra­e­ner-tea­met kom­mer til at se ud de kom­men­de fi­re år.«

44-åri­ge Lars Uhre er hel­ler ik­ke vi­de­re snak­kesa­lig, men forta­el­ler dog, at han ik­ke ved, hvor­dan hans tra­e­ner­frem­tid kom­mer til at se ud.

»Fak­tisk har jeg ik­ke sa­er­lig me­gen lyst til at kom­men­te­re spørgs­må­let of­fent­ligt. Jeg sy­nes, at det mest kor­rek­te er, at vi i bad­min­ton­for­bun­det hol­der det for os selv og først mel­der no­get ud, når der fo­re­lig­ger en af­gø­rel­se. Men det er kor­rekt, at min nu­va­e­ren­de kon­trakt ud­lø­ber til nytår, og at jeg skal ha­ve en snak med sport­s­che­fen (Finn Tra­erupHan­sen, red.),« si­ger Lars Uhre. Sva­ert at nå Imid­ler­tid kan den­ne for­hand­ling bli­ve sva­er at gen­nem­fø­re in­den Bad­min­ton Dan­marks ud­mel­ding, ef­ter­som Finn Tra­erup-Han­sen de na­e­ste to uger hol­der fe­rie. Det har der­for hel­ler ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Tra­erup-Han­sen på pro­ble­ma­tik­ken.

Lars Uhre har de se­ne­ste 10 år va­e­ret an­sat i Bad­min­ton Dan­mark:

Fra 2006 og fi­re år frem var han cen­ter­tra­e­ner, hvor­ef­ter han blev for­frem­met til land­stra­e­ner.

Set fra et re­sul­tat­ma­es­sigt syns­punkt har Lars Uhre va­e­ret en stor suc­ces med mas­ser af dan­ske bad­min­ton­me­dal­jer i OL-, VM- og EM­tur­ne­rin­ger.

Men hans for­hold til en ra­ek­ke af de dan­ske top­spil­le­re – Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen, Jo­a­chim Fi­s­cher, Jeg sy­nes, at det mest kor­rek­te er, at vi i bad­min­ton­for­bun­det hol­der det for os selv og først mel­der no­get ud, når der fo­re­lig­ger en af­gø­rel­se Pe­ter Ga­de Jakob Høi Ken­neth Jo­nas­sen Mor­ten Frost Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen – var en pe­ri­o­de sid­ste år ik­ke det al­ler­bed­ste, da de fandt ud af, at Lars Uhre i den me­get om­tal­te ’ka­ge­kon­flikt’ sam­men med den da­va­e­ren­de as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner, Jes­per Lar­sen, hav­de va­e­ret med til at få en sponsoraf­ta­le med småka­ge­pro­du­cen­ten Da­nisa i hus og selv fik pro­cen­ter af af­ta­lens va­er­di. Kon­flikt ef­ter sponsoraf­ta­le Det var ne­top den af­ta­le, der fik kon­flik­ten til at blus­se op, da den var i strid med spil­ler­nes in­di­vi­du­el­le sponsoraf­ta­ler med Da­nisas kon­kur­rent, Kel­sen Group. Dob­bel­trol­len skab­te splid, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ram­te til­li­den et nul­punkt, da spil­ler­ne føl­te sig for­rå­dt på grund af for­bun­dets age­ren.

»Det er vig­tigt, at vi får sam­men­sat et sta­er­kt land­stra­e­ner­team. Li­ge nu fø­ler jeg, at der er ro på. De go­de re­sul­ta­ter er jo sta­er­kt med­vir­ken­de til, at det øko­no­mi­ske fun­da­ment un­der vo­res eli­te er i or­den,« si­ger René Toft.

På års­ba­sis in­ve­ste­rer Bad­min­ton Dan­mark selv om­kring tre mio. kro­ner i si­ne eli­te­spil­le­re, mens der kom­mer om­kring syv mio. kro­ner fra Team Dan­mark.

»I lø­bet af ef­ter­å­ret sa­et­ter vi os sam­men med Team Dan­mark for at la­ve en ma­ster-plan frem mod OL 2020 i Tokyo. Jeg vur­de­rer, at vi vil bli­ve lyt­tet for­nuf­tigt til, for­di vi tur­ne­ring ef­ter tur­ne­ring le­ve­rer va­ren. Lad mig un­der­stre­ge at vi er me­get til­fred­se med al­le i så­vel spil­ler­trup som land­stra­e­ner­team,« si­ger René Toft.

I øje­blik­ket be­står Bad­min­ton Dan­marks land­stra­e­ner­team af Lars Uhre samt as­si­sten­ter­ne Ken­neth Jo­nas­sen og Tho­mas Stavn­gaard.

»Pla­nen er, at det fremad­ret­tet kom­mer til at be­stå af fi­re per­so­ner,« si­ger René Toft.

En­der det med, at Lars Uhre ik­ke får sin kon­trakt med Bad­min­ton Dan­mark for­la­en­get, vil han na­ep­pe bli­ve ar­bejds­løs. Tra­e­ne­re med hans er­fa­ring og re­sul­ta­ter er ef­ter­trag­te­de i bå­de ind- og ud­land.

Hvem bli­ver Dan­marks nye bad­min­ton­land­stra­e­ner, hvis Lars Uhre stop­per, når hans kon­trakt ud­lø­ber til nytår? BT gi­ver her et bud på, hvem der er i spil: Den tid­li­ge­re VM-sølvvin­der og ver­dens­rang­li­ste-et­ter i her­re­sing­le er i øje­blik­ket an­sat som tra­e­ner i det fran­ske bad­min­ton­for­bund. Fyn­bo­en er i øje­blik­ket land­stra­e­ner i det en­gel­ske bad­min­ton­for­bund og har tid­li­ge­re bå­de va­e­ret land­stra­e­ner i Tys­kland og U19-land­stra­e­ner i Dan­mark. Har i som­mer haft stor suc­ces som dansk as­si­stent­land­stra­e­ner med Tho­mas Cup-tri­um­fen og to me­dal­jer ved OL i Rio. Var in­den sin an­sa­et­tel­se i Bad­min­ton Dan­mark land­stra­e­ner i Eng­land. Har tid­li­ge­re va­e­ret bå­de land­stra­e­ner og sport­s­chef i Bad­min­ton Dan­mark, men ar­bej­der nu som sport­s­chef i Ma­lay­si­as bad­min­ton­for­bund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.