Klar, pa­rat, vind!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN PLADS TIL SLINGER På pa­pi­ret har vi et helt vildt sta­er­kt hold, og vi har den kla­re målsa­et­ning, at vi skal vin­de Mor­ten Gre­en at vi skal vin­de. Når det så er sagt, ved vi godt, at det bli­ver en hård op­ga­ve, og vi er yd­my­ge over for den op­ga­ve, der står for­an os. Vi tror på os selv, men ved sam­ti­dig godt, at det bli­ver ut­ro­lig sva­ert,« si­ger Mor­ten Gre­en, der for før­ste gang i fem år ik­ke på­ta­ger sig kap­ta­jn­rol­len på lands­hol­det.

Det lod til­fal­der i den­ne om­gang Frans Ni­el­sen, der på grund af føds­len af hans og hu­stru­en Moas før­ste barn først stø­der til lands­hol­det i Let­land i af­ten.

Men er lands­hol­det og spil­ler­ne over­ho­ve­det gea­ret til at skul­le pra­este­re på så højt ni­veau, na­er­mest in­den sa­e­so­nen over­ho­ve­det er be­gyndt?

»Al­le dem, der er med nu, har tra­e­net med et el­ler an­det hold, før vi kom her­til. Det bli­ver spa­en­den­de, når al­le er her, og vi kan kom­me or­dent­ligt i gang,« si­ger Ni­ko­laj Eh­lers med hen­vis­ning til, at blandt an­dre NHL-spil­ler­nes klubsa­e­son end­nu ik­ke er be­gyndt.

»Selv­føl­ge­lig er der hø­je for­vent­nin­ger til det hold, vi har med her. Det er der ik­ke no­get at si­ge til. Men det ved vi og­så godt, og jeg er helt sik­ker på, at vi al­le sam­men er mod­ne nok til at kun­ne la­eg­ge det pres lidt til si­de og ba­re ar­bej­de hårdt og spil­le vo­res spil,« fort­sa­et­ter Ni­ko­laj Eh­lers. Kom­pri­me­ret pro­gram Lør­dag kni­tre­de isen igen un­der skøjter­ne på Jan­nik Han­sen, Mor­ten Gre­en og re­sten af det dan­ske lands­hold, men der var en del nye og dog vel­kend­te an­sig­ter på isen i for­hold til VM-trup­pen. I Rø­d­ov­re Skøjte Are­na var og­så NHL-spil­le­re som Fre­de­rik An­der­sen og Mik­kel Bød­ker klar til at ta­ge hul på den in­ten­si­ve tra­e­nings­lejr, der ger­ne skal kul­mi­ne­re med Dan­marks før­ste OL-bil­let til is­ho­ck­ey­tur­ne­rin­gen no­gen­sin­de, når OL-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i Hvi­derusland af­slut­tes på søn­dag.

Ef­ter tre da­ge med istra­e­ning i

SÅ­DAN GIK DET I 2013 I FEBRUAR 2013 var Dan­mark va­ert for OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, og den­gang var det og­så Hvi­derusland og Slove­ni­en, der var mod­stan­der, mens Ukrai­ne var sid­ste hold i pulj­en. PÅ HJEMMEBANE I Vo­jens gik det ik­ke som hå­bet, og Slove­ni­en end­te med at kva­li­fi­ce­re sig til OL i Rusland. 11 AF DAN­MARKS nu­va­e­ren­de 24 lands­holds­spil­le­re var med i 2013. DAN­MARK-UKRAI­NE 2-0 SLOVE­NI­EN-DAN­MARK 2-1 DAN­MARK-HVI­DERUSLAND 2-3 Dan­mark spil­ler lands­hol­det i af­ten før­ste og ene­ste tra­e­nings­kamp mod Let­land, in­den tu­ren går vi­de­re fra Ri­ga til Minsk i Hvi­derusland, hvor lands­hol­det se­ne­st be­fandt sig til VM i 2014.

Tors­dag af­ten ga­el­der det før­ste OL-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod va­erts- lan­det, Hvi­derusland, og al­le­re­de fre­dag ef­ter­mid­dag er det Slove­ni­en, der skal by­des op til dans. Et hårdt pro­gram for det dan­ske lands­hold, KAMPPROGRAM der run­der tur­ne­rin­gen af mod Po­len søn­dag mid­dag.

»Kam­pe­ne tors­dag og fre­dag er ut­ro­lig vig­ti­ge. Ef­ter det er det højst sand­syn­ligt af­gjort, om vi over­ho­ve­det har en chance. De skal helst vin­des beg­ge to, me­get me­re er der ik­ke at si­ge til det. Vi bli­ver ka­stet for lø­ver­ne li­ge med det sam­me, og for­hå­bent­lig bli­ver det godt,« si­ger Mor­ten Gre­en.

SÅ­DAN KOM­MER MAN TIL OL I 2018 DE OTTE BED­STE lan­de på ver­dens­rang­li­sten er di­rek­te kva­li­fi­ce­ret. (Ca­na­da, Rusland, Sve­ri­ge, Fin­land, USA, Tjek­ki­et, Schweiz, Slovaki­et) DET SAM­ME GA­EL­DER Syd­korea som va­ert­sland. 12 HOLD KA­EM­PER om de sid­ste tre plad­ser. DE ER INDDELT i tre grup­per, der hver spil­ler en kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring. De tre tur­ne­rings­vin­de­re er kva­li­fi­ce­ret til OL. DAN­MARK ER I grup­pe D med Hvi­derusland, Slove­ni­en og Po­len, og tur­ne­rin­gen spil­les i Hvi­derusland. DE ØV­RI­GE GRUP­PER spil­les i Let­land (Let­land, Tys­kland, Østrig, Ja­pan) og Nor­ge (Nor­ge, Frank­rig, Ka­sak­h­stan, Ita­li­en)

Tors­dag 1. sep­tem­ber kl. 18.00 Dan­mark-Hvi­derusland Fre­dag 2. sep­tem­ber kl. 14.00 Slove­ni­en-Dan­mark Søn­dag 4. sep­tem­ber kl. 12.00 Po­len-Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.