Nå­le­ma­re­ridt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VOLD­SOMT så flyt­te­de de mig ba­re uden at jeg fik fjer­net nå­le­ne. Det var ret hef­tigt. Der gjor­de ondt, og der gik om­kring 20 mi­nut­ter, før jeg kom til mig selv,« forta­el­ler den so­ma­lisk-fød­te dan­sker.

Han har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med at op­ta­ge va­e­ske og na­e­rings­stof­fer, når han lø­ber ma­ra­ton. Da han sid­ste år de­bu­te­re­de på di­stan­cen i Frank­furt, var han så de­hy­dre­ret, at han hav­de pro­ble­mer med sy­net på de af­slut­ten­de ki­lo­me­ter, men så­dan var det ik­ke i Rio.

»Det var me­get an­der­le­des den­ne gang. Bag­ef­ter tal­te jeg med team­la­e­gen, og han men­te, at jeg mulig­vis hav­de for lavt sal­tind­hold i blo­det. Jeg sve­der me­get, og jeg hav­de mulig­vis få­et skyl­let al­le sal­te­ne ud, for­di jeg drak så me­get vand un­der­vejs. Nu skal jeg ha­ve fo­re­ta­get nog­le test, så vi kan få løst det her pro­blem.« Ka­em­pe op­le­vel­se Og selv­om det kun­ne vir­ke vold­somt, da Ab­di Ulad blev bå­ret va­ek, har op­le­vel­sen ik­ke skra­emt ham.

»Nej, selv­om jeg var skuf­fet over re­sul­ta­tet, var det sta­dig en ka­em­pe op­le­vel­se. Det er fan­ta­stisk at va­e­re til OL og at op­le­ve de an­dre dan­ske­re pra­este­re på så­dan et højt ni­veau. Jeg er top­mo­ti­ve­ret for at prø­ve igen,« fast­slår Ab­di Ulad.

I den na­er­me­ste tid vil han fo­ku­se­re på tra­e­nin­gen, hvor må­let i før­ste om­gang bli­ver Ere­mi­ta­ge­lø­bet til ok­to­ber og si­den at kom­me i top-10 ved de­cem­ber må­neds EM i cros­sløb, som i år bli­ver af­vik­let på Sar­di­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.