Es­b­jerg hen­ter tid­li­ge­re Ran­ders-boss som ny di­rek­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EfB Eli­te A/S, som er sel­ska­bet bag fod­bold­klub­ben Es­b­jerg, an­sa­et­ter Hans-Pe­ter Ras­mus­sen som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Han til­tra­e­der 1. sep­tem­ber, op­ly­ser Es­b­jerg i en pres­se­med­del­el­se.

Hans-Pe­ter Ras­mus­sen er­stat­ter Søren Poul­sen, som al­le­re­de hav­de med­delt, at han stop­pe­de ved ud­gan­gen af au­gust. HansPe­ter Ras­mus­sen til­t­rå­d­te for to år si­den en til­sva­ren­de stil­ling i Ran­ders FC, men den stil­ling fra­t­rå­d­te han ved ud­gan­gen af 2015.

»Jeg over­ve­je­de der­på, om jeg skul­le sø­ge til­ba­ge til de­tail­han­dels­om­rå­det, hvor jeg har vir­ket i det me­ste af min er­hvervskar­ri­e­re, el­ler bli­ve i fod­bold­ver­de­nen.«

»Jeg kun­ne ma­er­ke, at der fort­sat er no­get, jeg ger­ne vil gen­nem­fø­re og be­vi­se in­den for fod­bold, og da mu­lig­he­den i Es­b­jerg op­stod, fandt jeg ud­for­drin­gen spa­en­den­de,« si­ger 56-åri­ge HansPe­ter Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.