LA: Det er løf­te­brud

Det er et de­ci­de­ret løf­te­brud, at Lars Løk­ke la­eg­ger op til en va­ekst i den of­fent­li­ge sek­tor på 22 mia. frem til år 2025.

BT - - NYHEDER -

’’ De pen­ge, Ven­stre vil bru­ge på at gø­re den of­fent­li­ge sek­tor stør­re, kun­ne jo va­e­re brugt til end­nu stør­re skat­te­let­tel­ser i bun­den Ole Birk Ol­sen, Li­be­ral Al­li­an­ce

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra Li­be­ral Al­li­an­ces fi­nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen, som pe­ger på, at Lars Løk­ke og Ven­stre gik til valg på nulva­ekst i det of­fent­li­ge.

»Det er ae­r­ger­ligt. Ven­stre gik jo til valg på, at en af ver­dens stør­ste of­fent­li­ge sek­to­rer ik­ke skul­le va­e­re stør­re. Det var og­så vo­res syns­punkt, og det er det fort­sat. For de pen­ge, Ven­stre vil bru­ge på at gø­re den of­fent­li­ge sek­tor stør­re, kun­ne jo va­e­re brugt til end­nu stør­re skat­te­let­tel­ser i bun­den, end hvad Ven­stre la­eg­ger op til.

Vi sy­nes, at hver dan­sker skal ha­ve en skat­te­let­tel­se på mindst 10.000 kr., og det tror jeg ik­ke re­ge­rin­gen kom­mer i na­er­he­den af med det­te,« si­ger Ole Birk Ole­sen, der og­så sy­nes, at det er en »in­ter­es­sant ny­ska­bel­se, at stats­mi­ni­ste­ren kan hol­de en nytårs­ta­le, når han har lyst«.

Sel­ve tal­let 5 pct. på top­skat­ten mi­nus de al­ler­ri­ge­ste, vil LA ’tyg­ge på i nog­le da­ge’ før par­ti­et kom­men­te­rer det. LA har tid­li­ge­re tru­et med at va­el­te re­ge­rin­gen, hvis der ik­ke kom­mer en top­skat­te­let­tel­se på 5 pct., og det er og­så skre­vet ind i re­ge­rings­grund­la­get. Det krav op­fyl­des ik­ke fuldt, når de al­ler­ri­ge­ste er und­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.