Dybva­ds tv­re­vo­lu­tion

Ko­mi­ker­ne To­bi­as Dybvad og Ras­mus Ol­sen vil ska­be kva­li­tets-tv-se­rie di­rek­te til YouTu­be

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen | jae@bt.dk

Mo­digt – og me­ga dumt. Så­dan ly­der et hur­tigt sam­men­kog af de re­ak­tio­ner, der al­le­re­de nu er kom­met på ko­mi­ker­ne To­bi­as Dybvad og Ras­mus Ol­sens stil­le tv-re­vo­lu­tion. Som de før­ste no­gen­sin­de i Dan­mark for­sø­ger de at ind­sam­le pen­ge (crowd­fun­de) til en helt ny tv-se­rie med Dybvad i ho­ved­rol­len.

Må­let er, at se­ri­en, der fo­re­går i mil­jø­et bag tv-ska­er­men, skal kun­ne ses gra­tis på YouTu­be så hur­tigt som mu­ligt.

De to ko­mi­ke­re har sat sig det am­bi­tiø­se mål at ind­sam­le seks mio. kr. på ba­re tre må­ne­der. Tit­len ’Flow’ spil­ler på den en­gel­ske be­teg­nel­se for al­min­de­lig tv, ’flow-tv’.

Li­ge nu, en uges tid ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen, har de nå­et 209.000 kr., alt­så ba­re lidt over tre pct.

»Vir­ke­lig­he­den er, at ’flow-tv’ er dø­en­de. Un­ge i dag hen­ter langt det

Vir­ke­lig­he­den er, at ’flow-tv’ er dø­en­de. Un­ge i dag hen­ter langt det me­ste tv via strea­m­ing Ras­mus Ol­sen

me­ste tv via strea­m­ing. Vi har la­vet tv gen­nem nog­le år. Vi har va­e­ret til til­stra­ek­ke­lig man­ge mø­der, hvor man sid­der og fed­ter med reg­ne­ark og tidsta­bel­ler i ste­det for at ta­en­ke på ind­hold,« si­ger Ras­mus Ol­sen til BT. De ar­bej­der beg­ge med det suc­ces­ri­ge TV2 Zulu-pro­gram ’Dybvaaad!’.

Strea­m­ing-tv som Net­flix, HBO og YouTu­be tru­er al­min­de­ligt tv, om ik­ke an­det på langt sigt. Me­get få helt un­ge ser tv i dag. Spil­ler sel­ska­bets guld­dreng »Tal­le­ne ras­ler ned. Folk er des­pe­ra­te. Men man ser in­gen nyta­enk­ning i tv-bran­chen som svar. Kun gen­brug af kon­cep­ter, som kø­rer i an­dre lan­de. Bo­lig-, auk­tions-, mad- og ka­ge­pro­gram­mer,« si­ger To­bi­as Dybvad.

Dybvad spil­ler en tv-til­ret­tela­eg­ger – en split­tet ty­pe. Han er sel­ska­bets guld­dreng, men fø­ler sig fan­get i et job, han er god til, be­va­res, men som sam­ti­dig gi­ver ham samvit­tig­heds­kva­ler. Hvad han dog ik­ke ud­sa­et­ter de stak­kels men­ne­sker for, ba­re for at kun­ne kom­me ind ba­ck­s­ta­ge på SmukFest?

»Det er sjovt at gi­ve et ind­blik i, hvor­dan ver­den ser ud bag ka­me­ra­et. Hvor­dan når de frem til det, vi ser på tv? Hvor­dan får man ved hja­elp af ky­nisk ma­ni­pu­la­tion folk til at gra­e­de over en muf­fin i et ba­ge­pro­gram? Det er der jo in­gen nor­ma­le men­ne­sker, der gør,« si­ger To­bi­as Dybvad og til­fø­jer:

»Der er lang vej fra 200.009 til seks mio. kr., men vi tror på det. Vi kan ma­er­ke, at bud­ska­bet vir­ke­lig er ble­vet spredt hur­tigt, bå­de i al­min­de­lig­hed og isa­er og­så i bran­chen.

Nu skal vi ba­re ha­ve folk til at tro på, at det kan la­de si­ge gø­re. Vi går me­get op i, at det skal va­e­re vel­pro­du­ce­ret. Det må ik­ke va­e­re ba­se­ret på gra­tis ar­bejds­kraft. Det skal lig­ne rig­tigt tv, kva­li­tets­ma­es­sigt. Vi hy­rer ma­nuskrip­t­hja­elp. Vi er su­per am­bi­tiø­se.«

Tal­le­ne ras­ler ned. Folk er des­pe­ra­te. Men man ser in­gen nyta­enk­ning i tv-bran­chen som svar. Kun gen­brug af kon­cep­ter, som kø­rer i an­dre lan­de. Bo­lig-, auk­tions-, mad- og ka­ge­pro­gram­mer To­bi­as Dybvad

Men der er sta­dig langt til mål?

»Ud­for­drin­gen er jo først og frem­mest, at der ik­ke er no­gen, der sav­ner no­get, de ik­ke ved, hvad er. På den an­den si­de be­ta­ler man ger­ne for en bil­let til et show med os uden at vi­de, hvad man får. Ri­si­ko­en er selv­føl­ge­lig, at folk si­ger ’fedt, jeg ser det, når jeg kan se det gra­tis’. Uden at be­ta­le,« si­ger Ras­mus Ol­sen.

Bå­de Ol­sen og Dybvad un­der­stre­ger, at de er gla­de for at ar­bej­de med ’Dybvaaad!’.

Få na­er­me­re in­fo om ’Flow’ på reds­pa­et.dk

FO­TO: JENS ASTRUP To­bi­as Dybvad i en sce­ne i se­ri­en ’Flow’, som han og kol­le­ga­en Ras­mus Ol­sen prø­ver at fi­nan­si­e­re. Det stam­mer fra et kort klip på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.