Mer din pen­ge­pung

BT - - NYHEDER -

øko­no­misk bonus at se i hus­hold­nings­bud­get­tet. Re­ge­rin­gen vil ind­fø­re en sa­er­lig jobpra­e­mie på op til 30.000 kr. samt et jobfradrag må­l­ret­tet de la­vest løn­ne­de, som skal øge ge­vin­sten ved at gå på ar­bej­de med op mod 4.500 kro­ner om året.

»For rig­tig man­ge men­ne­sker vil det kun­ne ryk­ke no­get, men når vi kig­ger på den di­rek­te ef­fekt i kro­ner og øre, så er det dan­ske­re med pa­e­ne løn­nin­ger, der isa­er får gla­e­de af de nye skat­te­reg­ler,« for­kla­rer Lou­i­se Ag­ger­strøm Hansen, der er pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank. Sma­ek til lån­ta­ge­re Der er dog an­dre grup­per af dan­ske­re, der ik­ke har li­ge så stor grund til at jub­le over re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske ma­ster­plan – her­i­blandt bo­li­ge­je­re med stor ga­eld samt SU­mod­ta­ge­re.

Som en del af den nye hel­heds­plan har re­ge­rin­gen pla­ner om at sa­en­ke ren­te­fradra­get grad­vist med i alt 5 pro­cent­po­int fra 2021 til 2025. Det be­ty­der med an­dre ord, at det bli­ver dy­re­re at ha­ve bo­lig­ga­eld, for­di man ik­ke kan tra­ek­ke en li­ge så stor del af ud­gif­ter­ne fra i skat.

For en bo­li­ge­jer, der ek­sem­pel­vis kø­ber et hus til to mil­li­o­ner kr., bli­ver det iføl­ge BRF Kre­dit 2.575 kr. dy­re­re om året at stif­te ga­eld. Det sva­rer til godt 200 kr. min­dre til for­brug om må­ne­den.

»Det la­ve­re ren­te­fradrag ram­mer De stu­de­ren­de er for­ment­lig ik­ke ret gla­de sa­er­ligt førs­te­gangs­kø­be­re, der har brug for at hjem­ta­ge stør­re lån for at fi­nan­si­e­re bo­li­gen,« fast­slår Mi­k­kel Hø­egh, der er bo­li­gø­ko­nom i BRF Kre­dit. La­ve­re SU-sats For de stu­de­ren­de ga­el­der det, at de må le­ve med en la­ve­re SU-sats på 4.300 kr. ef­ter skat. I dag får de 5.100 kr. om må­ne­den ef­ter skat. Frem­over må de op­ta­ge SU-lån for at fi­nan­si­e­re den resterende del. Det gi­ver iføl­ge Dan­ske Banks pri­va­tø­ko­nom Lou­i­se Ag­ger­strøm Hansen en reg­ning på 530 kr. om må­ne­den før skat, som man skal be­ta­le af på SU-lå­net over ot­te år.

»De stu­de­ren­de er for­ment­lig ik­ke ret gla­de. Iso­le­ret set får de en re­du­ce­ret SU, og de har hel­ler ik­ke la­en­ge­re ret til SU i seks år på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, men kun i fem år,« si­ger Lou­i­se Ag­ger­strøm Hansen.

Et an­det af­gø­ren­de ele­ment i re­ge­rin­gens plan for Dan­marks øko­no­mi­ske frem­tid er en ju­ste­ring af pen­sions­al­de­ren. Fol­ke­pen­sions­al­de­ren ha­e­ves med seks må­ne­der den før­ste ja­nu­ar 2025 fra 67 til 67,5 år.

Som et pla­ster på sår­et vil der bli­ve ind­ført en ny ord­ning for neds­lid­te på ar­bejds­mar­ke­det.

For­sla­get om en hø­je­re pen­sions­al­der mø­der kri­tik i fag­be­va­e­gel­sen.

»Top­skat­te­let­tel­ser er og bli­ver en rig­tig dår­lig idé. Og hvor skal mil­li­ar­der­ne kom­me fra? Nej til hø­je­re pen­sions­al­der,« skri­ver Per Chri­sten­sen, der er for­mand for 3F, på sin Twit­ter-pro­fil.

Ef­ter stats­mi­ni­ste­ren har frem­lagt re­ge­rin­gens for­slag til en hel­heds­plan, er det nu op til po­li­ti­ker­ne og par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg at bli­ve eni­ge om en en­de­lig løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.