Der­for er hun så sjov

BT - - NYHEDER -

BODIL JØR­GEN­SEN Hun har va­e­ret på de skrå bra­ed­der, de sto­re film­la­er­re­der, i tv-pro­gram­mer og på revys­ce­ner. Men fra be­gyn­del­sen lå det ik­ke i kor­te­ne for stjer­nesku­e­spil­le­ren Bodil Jør­gen­sen, at en kre­a­tiv ud­tryks­form skul­le bli­ve hen­des le­ve­vej. »Jeg kom­mer fra et sted, hvor det ik­ke var så sand­syn­ligt at bli­ve sku­e­spil­ler. In­gen i min fa­mi­lie er sku­e­spil­le­re, si­ger ’All In­clu­si­ve’sku­e­spil­le­ren, og fort­sa­et­ter:

»Der var lidt en fø­lel­se af, at man ik­ke skul­le ska­be sig. Og det gjor­de man, hvis man stil­le­de sig op på en kas­se på den må­de. Man skul­le pas­se på, man ik­ke fløj hø­je­re, end vin­ger­ne kun­ne ba­e­re,« si­ger hun. Hem­me­lig­he­der Bodil Jør­gen­sens fora­el­dre var la­e­re­re. Der­for kend­te hun til hem­me­lig­he­der fra la­e­rer­va­e­rel­set, som de an­dre ele­ver ik­ke hav­de hørt om. Hun me­ner, at den pres­se­de si­tu­a­tion gjor­de, hun ud­vik­le­de hu­mor. Sam­ti­dig var hun og­så det mel­lem­ste barn i flok­ken, og hun hu­sker, hvor­dan hun el­ske­de at få sin fa­mi­lie til at gri­ne: »Jeg sad al­tid på den mid­ter­ste plads på bags­a­e­det i bi­len og la­ve­de sjov. Jeg kun­ne godt li­de den dej­li­ge sam­hø­rig­hed i, at vi gri­ne­de sam­men,« forta­el­ler Bodil Jør­gen­sen, der vandt bå­de en Bodil og en Ro­bert for rol­len som Ka­ren i Lars von Tri­ers ’Idi­o­ter­ne’.

Gri­net er dog ik­ke det ene­ste vig­ti­ge for den fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­ler, der fik dan­sker­ne til at vri­de sig i lat­ter­kram­per som den søn­derjyske bon­de­ko­ne i ’Ryt­te­ri­et’. Jeg er dra­get af det pin­li­ge. Det er men­ne­ske­ligt at va­e­re pin­lig. Og det er skønt at gri­ne, men det er og­så fan­ta­stisk at gra­e­de

»Jeg er dra­get af det pin­li­ge. Det er men­ne­ske­ligt at va­e­re pin­lig. Og det er skønt at gri­ne, men det er og­så fan­ta­stisk at gra­e­de lidt,« si­ger Bodil Jør­gen­sen, der net­op har vun­det pri­sen som årets kvin­de­li­ge kunst­ner til ’Char­lies Revy­gal­la’ i Cir­kus­byg­nin­gen.

’Char­lies Revy­gal­la’ kan ses på TV2 Char­lie på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.