Pas­ta-so­li­da­ri­tet med ita­li­en­ske jord­s­ka­elvsof­re

BT - - NYHEDER -

blev op­fun­det her i La­zio-re­gio­nens nor­døst­li­ge hjør­ne med to­mat, spa­ek og få­reost som ho­ve­d­in­gre­di­en­ser, har gen­nem de se­ne­ste da­ge va­e­ret om­drej­nings­punkt for en nød­hja­elpsind­sam­ling, som kom­bi­ne­rer mad­g­la­e­de og so­li­da­ri­tet. Idé op­stod på Fa­ce­book Det var den ind­fly­del­ses­ri­ge mad­blog­ger Pa­o­lo Campa­na, som lan­ce­re­de idéen på sin Fa­ce­book-pro­fil, al­le­re­de få ti­mer ef­ter at jord­s­ka­el­vet nat­ten til ons­dag i sid­ste uge hav­de dra­ebt hund­red­vis og lagt så­vel Ama­tri­ce som en ra­ek­ke an­dre by­er så godt som i ru­i­ner.

»Vi må gø­re no­get hur­tigt. Her er et for­slag til mi­ne re­stau­ra­tør-ven­ner. De kom­men­de da­ge do­ne­rer vi en eu­ro (til jord­s­ka­elvsof­re­ne) for hver tal­ler­ken ama­tri­ci­a­na, som bli­ver be­stilt og ser­ve­ret,« skrev Campa­na og til­fø­je­de:

»Må­ske er det ba­re no­get fis, el­ler må­ske kan vi vir­ke­lig hja­el­pe på den må­de.« Ka­em­pe in­ter­es­se Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der har der va­e­ret enorm in­ter­es­se for hans idé, der hur­tigt blev vi­de­re­ud­vik­let, så­le­des at og­så kun­den be­ta­ler en eu­ro i so­li­da­ri­tets­af­gift pr. po­r­tion.

Tu­sind­vis af re­stau­ran­ter bå­de i Ita­li­en og en ra­ek­ke an­dre lan­de har til­slut­tet sig kampag­nen. Det sam­me ga­el­der ad­skil­li­ge in­ter­na­tio­na­le kok­ke med tv-be­rømt­he­den Ja­mie Oli­ver i spid­sen. Sam­ti­dig er der de se­ne­ste da­ge i forbindelse med by­fe­ster og an­dre ar­ran­ge­men­ter i bl.a. Mila­no, Tor­i­no, Genova, Bo­log­na og Fi­ren­ze ble­vet af­holdt så­kald­te Ama­tri­ci­a­na So­li­ta­rità-events.

De ind­sam­le­de pen­ge, der ind­til vi­de­re lø­ber op i over 100.000 eu­ro, går til ita­li­ensk Rø­de Kors samt de lo­ka­le myn­dig­he­der i ka­ta­stro­fe­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.