’Han var en af de bed­ste i Ma­ta­dor’

Li­se Nør­gaard tog i går af­sked med sku­e­spil­le­ren Jo­hn Mar­ti­nus

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard (foto)

Han spil­le­de med i et utal af revy­er. Han sat­te dem så­gar selv op. Og in­gen i he­le lan­det vid­ste så me­get om dansk revy. Al­li­ge­vel var det den lil­le rol­le som na­zi­sten Hol­ger i ’Ma­ta­dor’, der gjor­de Jo­hn Mar­ti­nus kendt i he­le Dan­mark. »Han var en af de bed­ste i ’Ma­ta­dor’, selv om han fik en af de on­de­ste rol­ler. Men han spil­le­de den rol­le så fan­ta­stisk,« sag­de 99-åri­ge Li­se Nør­gaard, da hun an­kom til bisa­et­tel­sen af Jo­hn Mar­ti­nus, der blev kendt i he­le Dan­mark som Hol­ger Jør­gen­sen, der vend­te til­ba­ge til Kors­ba­ek som na­zist i den po­pu­la­e­re tv-se­rie.

Jo­hn Mar­ti­nus dø­de 17. au­gust. Han blev fun­det lig­gen­de på gul­vet i sit hjem i Kgs. Lyng­by, nord for Kø­ben­havn. Han blev 77 år og ef­ter­la­der sig in­gen børn. Dan­ne­brog på halv Men ’Ma­ta­dors mor’ var langt­fra den ene­ste, der vil­le ta­ge en sid­ste af­sked med Jo­hn Mar­ti­nus. Kol­le­ger fra fle­re af de revys­ce­ner, hvor­på den 77-åri­ge selvla­er­te sku­e­spil­ler slog si­ne fol­der, var og­så mødt op i Sankt Pauls Kirke ved Ny­bo­der i det in­dre Kø­ben­havn.

Her va­je­de Dan­ne­brog på halv for­an ind­gan­gen. Og selv om det var en bisaettelse, var det til to­ner­ne af revysan­gen ’Vi slår et slag for den dan­ske revy’, at Jo­hn Mar­ti­nus’ ki­ste, pry­det med en bå­re­buket i hø­stens far­ver, blev bå­ret ud.

For det var på de skrå bra­ed­der, at Jo­hn Mar­ti­nus isa­er fol­de­de sig ud i f.eks. Ny­kø­bing Fal­ster Revy­en, Holste­bro Revy­en og Rød­vig Revy­en, som han selv sat­te op, samt på Ama­ger Sce­nen, hvor han blandt an­det med­vir­ke­de i ’Frk. Ni­tou­che’.

Men selv om Jo­hn Mar­ti­nus hen­ryk­ke­de tu­sind­vis af dan­ske­re på revys­ce­ner­ne lan­det over – isa­er vil man­ge hu­ske ham for hans pa­ro­di på Frem­skridts­man­den Kri­sten Pouls­gaard i Holste­bro Revy­en i 1970er­ne – var det som na­evnt birol­len som In­ge­borgs eks­mand Hol­ger Jør­gen­sen i ’Ma­ta­dor’, der gjor­de ham kendt i he­le lan­det. Folk blev vre­de Den lil­le rol­le med den enor­me be­tyd­ning kom sog­ne­pra­est i Sankt Pauls Kirke, Kathrine Lil­leør, og­så ind på. For Jo­hn Mar­ti­nus bra­end­te så me­get for sin kunst, at han – i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre – så stort på at skul­le spil­le na­zist i ’Ma­ta­dor’. I ste­det valg­te han at stil­le sig til rå­dig­hed for kun­sten. Selv om det be­tød, at han blev spyt­tet på af vre­de dan­ske­re, der ik­ke kun­ne skel­ne sku­e­spil­le­ren fra pri­vat­per­so­nen.

Der­for blev Jo­hn Mar­ti­nus sendt ud på sin al­ler­sid­ste rej­se til ly­den af klapsal­ver fra he­le føl­get.

be­trag­te­de Jo­hn Mar­ti­nus som en gam­mel ven. Hun har kendt ham si­den sin an­sa­et­tel­se på Po­li­ti­ken i pe­ri­o­den 1949-1968: »Jeg er ked af, jeg skal til hans bisaettelse i dag. For vi var jo al­tid i kon­takt. Hans hund, Plet­si von Skøn­ne­sen, send­te mig ju­le- og fød­sels­dags­kort hvert år.« ’Ma­ta­dors mor’, Li­se Nør­gaard,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.