Na­sa: Kli­ma­et lø­ber løbsk

BT - - NYHEDER -

GLO­BAL OPVARMNING Det er mindst 1.000 år si­den, at klo­den har op­le­vet så ha­stigt sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer som nu. Oplys­nin­gen kom­mer fra det ame­ri­kan­ske ru­ma­gen­tur Na­sa, hvis før­en­de kli­ma­for­sker Gavin Sch­midt i avi­sen The Gu­ar­di­an ad­va­rer imod, at det kan bli­ve umu­ligt at nå de kli­ma­mål, der er sat.

I den før­ste halv­del af 2016 har tem­pe­ra­tu­ren va­e­ret 1,38 gra­der over gen­nem­snit­tet for det 19. år­hund­re­de.

Det er me­re end i 2015, der sat­te var­me­re­kord, ef­ter at 2014 og­så hav­de sat re­kord.

Gavin Sch­midt me­ner, at det kan bli­ve ek­stremt sva­ert at hol­de tem­pe­ra­turstig­nin­ger­ne på de 1,5 gra­der, der blev sat som mål ved den glo­ba­le kli­ma­kon­fe­ren­ce i Pa­ris sid­ste år.

»Det vil kra­e­ve sig­ni­fi­kan­te og me­get hur­ti­ge nedska­e­rin­ger af ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser el­ler stør­re, ko­or­di­ne­re­de ind­greb for at aen­dre kli­ma­et.

Det er me­get us­and­syn­ligt, at det vil kom­me til at ske. Vi ska­e­rer på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke en­gang nok i ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser til at hol­de tem­pe­ra­turstig­nin­gen un­der to gra­der,« si­ger for­ske­ren til The Gu­ar­di­an.

Na­sa har ud­reg­net, at de ha­stig­ste tem­pe­ra­turstig­nin­ger i hi­sto­ri­en er sket ef­ter is­ti­der, hvor stig­nin­ger­ne har lig­get på fi­re til syv gra­der i lø­bet af 5.000 år. I det se­ne­ste år­hund­re­de er tem­pe­ra­tu­ren ste­get 10 gan­ge hur­ti­ge­re. In­gen pau­ser »Der er in­gen pau­ser i kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Det er et kro­nisk pro­blem for ver­dens­sam­fun­det og vil va­e­re det i de na­e­ste 100 år,« si­ger Gavin Sch­midt.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an vil den al­le­re­de ud­led­te ma­eng­de driv­hus­gas­ser sand­syn­lig­vis få vand­stan­den til at sti­ge med om­kring en me­ter, mind­ske is­kap­per­ne og gø­re sto­re de­le af Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka ube­bo­e­li­ge. /ritzau/ Det er et kro­nisk pro­blem for ver­dens­sam­fun­det og vil va­e­re det i de na­e­ste 100 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.