Ko­ster skotsk po­li­ti­ker le­der­post

BT - - NYHEDER -

SKAN­DA­LE »Ind­kvar­te­rin­gen var ula­ek­ker. Det var va­er­re end Bed & Bre­ak­fast. Det var et skur.« En af le­der­ne af re­gions­rå­det i skot­ske Aber­de­ens­hi­re, Mar­tin KittsHay­es, blev de­ci­de­ret tos­set over de for­hold, han blev budt i Le­go­lands Wild West Hyt­ter un­der en kon­fe­ren­ce om job­s­ka­bel­se i Nord­s­ø­re­gio­nen i Bil­lund, der blev holdt i ju­ni.

Mar­tin Kitts-Hay­es var så ra­sen­de, at han fik he­le den skot­ske de­le­ga­tion til at for­la­de kon­fe­ren­cen før tid på grund af ind­kvar­te­rin­gens stan­dard. Og det ef­ter blot to ti­mers ind­kvar­te­ring i Le­go­land.

»Der var et ba­de­va­e­rel­se, hvis du over­ho­ve­det kan kal­de det et ba­de­va­e­rel­se. Man kan vel løst be­skri­ve det som en bru­ser,« fort­sat­te Mar­tin Kitts-Hay­es i sin sva­da mod Wild West Hyt­ter­ne iføl­ge Daily Record.

Misa­e­ren har si­den ud­vik­let sig til en ka­em­pe po­li­tisk skan­da­le i re­gions­rå­det, for­di det er kom­met frem, at Mar­tin Kitts-Hay­es har for­søgt at da­ek­ke over de­le­ga­tio­nens tid­li­ge exit. Og for­di reg­nin­gen på de i al hast be­stil­te fly­bil­let­ter løb op i over 30.000 kro­ner, som vel at ma­er­ke ry­ger på skat­te­bor­ger­nes reg­ning.

Mar­tin Kitts-Hay­es har nu ta­get kon­se­kven­sen af sin mil­dest talt uhel­di­ge frem­tra­e­den. Uhel­dig op­tra­e­den Han tra­ek­ker sig fra po­sten som le­der af re­gions­rå­det i Aber­de­ens­hi­re. Det skri­ver BBC.

»I dag kan jeg be­kra­ef­te, at jeg har mod­ta­get en un­der­ret­ning fra re­gions­rå­ds­med­lem Kitts-Hay­es, som øn­sker at tra­ek­ke sig fra sin post som en af le­der­ne af re­gions­rå­det og for­mand for ko­mi­te­en for po­li­tik og res­sour­cer,« si­ger Jim Sa­va­ge, som er di­rek­tør for Aber­de­ens­hi­re Co­un­cil.

Fle­re le­den­de med­lem­mer af re­gions­rå­det gla­e­der sig over, at Mar­tin Kitts-Hay­es tra­ek­ker sig. Men de er sta­er­kt util­fred­se med, at han først for­la­der sin post den 29. sep­tem­ber.

»Det er en god nyhed, at re­gions­rå­ds­med­lem Kitts-Hay­es har ta­get an­sva­ret for si­ne hand­lin­ger og truk­ket sig, om end vi er min­dre im­po­ne­re­de over hans be­slut­ning om at op­fin­de en slags op­si­gel­ses­pe­ri­o­de og ud­sky­de det (sin fra­tra­e­del­se, red.) i fi­re­fem uger,« si­ger Jim Gif­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.