Nej, vo­res sa­ger er vel­do­ku­men­te­re­de

BT - - DEBAT -

OLAV SKAA­NING AN­DER­SEN

over stre­gen i sa­gen om Tom­my Kamp. I 2011 un­der­søg­te vi for­hol­de­ne i Kø­ge, hvor BTs jour­na­li­ster af­da­ek­ke­de, hvor­dan ejer­ne af Café Va­nil­la lod den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske by­kon­ge og re­gions­for­mand Tom­my Kamp spi­se og drik­ke gra­tis i over­be­vis­ning om, at Kamp kun­ne hja­el­pe med en at­trak­tiv be­vil­ling til uden­dørs­ser­ve­ring. Alt­så et for­søg på be­stik­kel­se af en po­li­ti­ker.

BT GIK IK­KE

yderst vel­do­ku­men­te­ret, og i alt 16 vid­ner – ud over caféin­de­ha­ver­ne – kun­ne be­kra­ef­te,

at bå­de Kamp og hans go­de ven, I dag er det sva­ert at

S-pro­fi­len Hen­rik Sass Lar­sen, dri­ve me­di­er som spi­ste og drak på hu­sets reg­ning. Li­ge­le­des blev det do­ku­men­te­ret, en for­ret­ning, og det går at cafée­jer­ne hav­de fora­e­ret Kamp jak­kesa­et, ho­te­l­op­hold og en ra­cer­cy­kel ud over jour­na­li­stik­ken til 21.000 kr. Som re­sul­tat af sa­gen måt­te Kamp stop­pe som for­mand for socialdemokraterne i Kø­ge. BT kun­ne se­ne­re sam­me år brin­ge et foto af Sass Lar­sen og Kamp sam­men med en Ban­di­dos-ro­ck­er på et va­erts­hus i Kø­ge. Net­op Sass Lar­sens kon­takt til ro­ck­e­ren ko­ste­de ham det for­ven­te­de job som fi­nans­mi­ni­ster i Thor­nings re­ge­ring

BTs HI­STO­RIE VAR

for, at Tom­my Kamp sta­dig la­e­ser BT og er kom­met vi­de­re. Og Kamp har da fuld­sta­en­dig ret i, at det kan va­e­re van­ske­ligt at dri­ve for­ret­ning i en me­di­e­ver­den, hvor avis­sal­get falder, og de di­gi­ta­le ind­ta­eg­ter kun­ne va­e­re stør­re. Men det er vo­res lod. Og at der ik­ke er tid til grun­dig re­search la­en­ge­re, er en skrø­ne. Se­ne­st har BT af­slø­ret sto­re pro­ble­mer hos Skat og do­ku­men­te­ret, hvor­dan V-mi­ni­ster Eva Kjer Hansen var i lom­men på Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug.

JEG ER GLAD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.