Ja, BT har la­vet en svi­ne­streg på mig

BT - - DEBAT -

TOM­MY KAMP

am­bi­va­lent for­hold til avi­sen, og jeg sy­nes, de la­ve­de en svi­ne­streg på mig en­gang. Den­gang skrev BT, at jeg som by­rå­ds­med­lem i Kø­ge for socialdemokraterne hav­de mod­ta­get be­stik­kel­se ved at sør­ge for, at to cafée­je­re på Café Va­nil­la fik lov til at ha­ve ude­ser­ve­ring. De sag­de, at jeg hav­de få­et mad og drik­ke gra­tis som mo­dy­del­se, men det pas­se­de ik­ke. Det er rig­tigt nok, at jeg hjalp med an­søg­nin­gen til ude­ser­ve­ring, men jeg modt­og ik­ke be­ta­ling el­ler be­stik­kel­se.

JEG HAR ET

hi­sto­ri­er om, at min søn fik fik­set sin cy­kel gra­tis, men in­gen in­ter­es­se­re­de sig for, at det var der og­så an­dre, der gjor­de. Der var po­li­ti­ke­re og an­dre i Kø­ge, der sag­de det mod­sat­te, men det kom ba­re al­drig med.

BT HAV­DE OG­SÅ

det var en svi­ne­streg, og at det var helt for­fa­er­de­ligt. Men jeg er ik­ke ty­pen, der ba­e­rer nag, det er mit ho­ved ik­ke til. Jeg ken­der fle­re af jour­na­li­ster­ne på BT. Jeg sy­nes, de er sjove og flin­ke, og jeg er da og­så ven­ner med dem på Fa­ce­book. Jeg har abon­ne­ment på BT og la­e­ser avi­sen hver dag på net­tet – og­så når jeg er ude at rej­se. Jeg er kom­met vi­de­re. Egent­lig tror jeg ik­ke, jour­na­li­ster er hver­ken on­de el­ler po­li­tisk mo­ti­ve­re­de. De er ba­re pres­set af ar­bejds­for­hol­de­ne. I dag er det sva­ert at dri­ve me­di­er som en for­ret­ning, og det går ud over jour­na­li­stik­ken. Det bli­ver sjusk. Der er ik­ke tid til grun­dig re­search me­re. Der­for sy­nes jeg og­så, man skal sør­ge for nog­le or­dent­li­ge ram­mer.

DEN­GANG SYN­TES JEG,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.