Kan du få øje på hel­he­den?

BT - - DEBAT -

Stats­mi­ni­ste­ren har med re­fe­ren­ce til tid­li­ge­re stats­mi­ni­stre Krag og Hart­ling frem­lagt en hel­heds­plan. Men hvis pla­nen skal bli­ve til vir­ke­lig­hed, skal folk kø­be Løk­kes forta­el­ling om, at hel­he­den er det af­gø­ren­de. Bå­de par­ti­er og be­folk­ning skal vil­le føl­ge stats­mi­ni­ste­ren ud ad den vej, hvis ik­ke det he­le skal en­de i et sky­de­telt, hvor ele­men­ter­ne plaf­fes ned ét ef­ter ét.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Det af­gø­ren­de er der­for, om vi kan se hel­he­den li­ge så klart, som vi kun­ne se flygt­nin­ge­kri­sen van­dre på de dan­ske mo­tor­ve­je

MAN SKAL I den grad bi­de ma­er­ke i, at par­ti­er­ne ind­til nu ud­vi­ser be­ma­er­kel­ses­va­er­dig til­ba­ge­hol­den­hed. Me­get ty­der på, at re­ge­rin­gens ud­spil, som er fuld af bå­de slik, vi­ta­min­pil­ler og en ha­es­lig ske­fuld le­ver­tran til al­le, er så in­ter­es­sant strik­ket sam­men, at det i hvert fald kan tra­ek­ke al­le til for­hand­lings­bor­det. Om de bli­ver der, er en an­den snak. RE­GE­RIN­GENS UD­SPIL SY­NES de­sig­net til at fin­de en fa­el­les nød­ven­dig­hed blandt S, V og DF. Men der er i prin­cip­pet ik­ke no­get i vej­en for, at S først ind­går en af­ta­le med re­ge­rin­gen, for kort tid ef­ter at va­el­te selv­sam­me re­ge­ring sam­men med LA. Det ved Løk­ke godt. Der­for kon­klu­de­rer man­ge og­så, MARK ØRSTEN at han er pa­rat til at gå til valg på sin plan. Det er nok lidt me­get sagt. Løk­ke me­ner, at han kan hol­de til at mø­de va­el­ger­ne med pla­nen. Der er stor for­skel på »pa­rat til« og »hol­de til«. I DAG MÅ par­ti­er­ne sid­de med ho­ved­pi­ne og klø sig i ta­bel­ler­ne. Ik­ke mindst hvis man skal mø­de va­el­ger­ne snart. Kan S f.eks. hol­de til at øge pen­sions­al­de­ren før plan­lagt og re­vo­lu­tio­ne­re SUen, for til gen­ga­eld at få løst pro­ble­mer med bl.a. PSO-af­gift og ejen­doms­vur­de­rin­ger og med ud­sigt til et øko­no­misk rå­de­rum ef­ter 2020? Pla­nen ser ud til at kun­ne tra­ek­ke S til bor­det. Hvis fi­nans­mi­ni­ste­ren kan hol­de dem der, så hol­der han og­så DF ved bor­det og har der­med sit fler­tal, men han har ik­ke nød­ven­dig­vis sik­ret re­ge­rin­gens over­le­vel­se. STØRST HO­VED­PI­NE MÅ der va­e­re hos LA, som ri­si­ke­rer at lig­ne en dumsta­e­dig for­sva­rer af skat­te­let­tel­ser til vel­b­jer­ge­de top­che­fer. Al­le venter nu på Samu­el­sens stål­sat­te øj­ne, men Løk­ke har sat ham i en mørk krog. Re­ge­rin­gen la­eg­ger op til en top­skat­te­let­tel­se på 5 pro­cent­po­int, men ik­ke til al­le. Og Søs Ma­rie Serup, det skal skyl­les ned med sti­gen­de of­fent­li­ge ud­gif­ter. Mel­der Samu­el­sen for hårdt ud, kan al­le let­tel­ser i top­skat­ten ry­ge ud. Be­ma­erk i øv­rigt, at top­skat­ten let­tes med 5 pro­cent­po­int, mens man i bun­den får en let­tel­se på 7 pct. Det er af­gø­ren­de at ken­de for­skel­len på pro­cent og pro­cent­po­int, for 5 pro­cent­po­int af en top­skat på 15 pct. er en let­tel­se på 33 pct. af top­skat­ten. RE­GE­RIN­GEN LA­DER SIG ik­ke bin­de af tid­li­ge­re ud­sagn. De gik til valg på nulva­ekst, nu vil de ha­ve 0,5-va­ekst. De hå­ne­de S for mil­li­o­na­er­skat, men pra­e­sen­te­rer nu en an­den ud­ga­ve af sam­me grund­ta­enk­ning. De hav­de ik­ke pla­ner om at aen­dre på SUen, men vil nu gen­nem­fø­re en min­dre re­vo­lu­tion. Løf­te­brud? Løk­ke har lo­vet ik­ke at gå i mod­sat ret­ning af det, han sag­de, han vil­le. Det gør han i vis­se til­fa­el­de nu. Men det handler om hel­he­den i en for­an­der­lig ver­den. Li­ge­som han på top­pen af flygt­nin­ge­kri­sen na­er­mest er­kla­e­re­de und­ta­gel­ses­til­stand i dansk po­li­tik. Det af­gø­ren­de er der­for, om vi kan se hel­he­den li­ge så klart, som vi kun­ne se flygt­nin­ge­kri­sen van­dre på de dan­ske mo­tor­ve­je.

Pro­fes­sor i jour­na­li­stik ved Roskil­de Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.