Grav­hund ban­ket med skru­et­vin­ge måt­te af­li­ves

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Med tre slag med en so­lid skru­et­vin­ge af me­tal lem­la­e­ste­de en sja­el­land­sk hund­e­e­jer krop­pen på sin grav­hund så vold­somt, at dy­ret kort ef­ter måt­te af­li­ves. De kva­e­sten­de slag mod hund­en faldt 24. marts kl. 23.20 i man­dens hjem i en min­dre by på Midtsja­el­land. Da en dyr­la­e­ge bag­ef­ter så hund­ens ska­der, blev det be­slut­tet at af­li­ve hund­en, og po­li­ti­et blev in­vol­ve­ret.

Det før­te tirs­dag til, at man­den var ble­vet ind­kaldt til Ret­ten i Roskil­de, hvor Midt­og Vestsja­el­lands Po­li­ti hå­be­de, at han vil­le er­ken­de sig skyl­dig i dy­re­mis­hand­ling i for­hold til grav­hund­en. Trova­er­dig for­kla­ring »Det var me­nin­gen, at sa­gen skul­le kø­re som en til­stå­el­ses­sag. Det for­ud­sa­et­ter en ufor­be­hol­den til­stå­el­se, men man­den kom med en trova­er­dig for­kla­ring om, hvor­for han hav­de følt sig nødsa­get til at slå hund­en, for­di den hav­de an­gre­bet først en an­den hund og der­på ham,« forta­el­ler ankla­ger Han­ne Søn­der­ba­ek.

»Iføl­ge man­dens for­kla­ring hav­de grav­hund­en først bidt en an­den hund – en ae­l­dre la­bra­dor – og der­ef­ter hav­de den bidt sig fast i hans hånd, så han sim­pelt­hen ik­ke kun­ne få den til at gi­ve slip. Der­for greb han ud ef­ter det før­ste og bed­ste i bryg­ger­set, og det var til­fa­el­dig­vis en skru­et­vin­ge, som han så slår med,« fort­sa­et­ter an­kla­ge­ren.

Til at un­der­støt­te sin for­kla­ring kun­ne hund­e­e­je­ren i ret­ten frem­vi­se et syn­ligt ar på hån­den ef­ter grav­hund­ens bid, li­ge­som han hav­de pa­pi­rer med fra det ho­spi­tal, hvor han var ble­vet ope­re­ret.

Des­u­den kun­ne man­den i ret­ten op­ly­se, at han var ked af, at han ik­ke hav­de få­et af­li­vet hund­en i ti­de tid­li­ge­re, da det ik­ke var før­ste gang, at den hav­de bidt.

»Den for­hi­sto­rie kend­te vi ik­ke, og der­for kun­ne sa­gen ik­ke umid­del­bart frem­mes som en til­stå­el­ses­sag, så nu skal juri­ster­ne i vo­res sa­er­lovs­af­de­ling li­ge ta­ge stil­ling til, hvor­dan sa­gen skal lan­des,« til­fø­jer Han­ne Søn­der­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.