Ki­nas Ja­ck the Rip­per fan­get ef­ter 28 år

BT - - NYHEDER -

KVINDEHADER Ja­ck the Rip­per, der spred­te ra­ed­sel i Lon­dons fattige Whi­te­cha­pel-kvar­ter, pra­e­cis 100 år før Gao før­ste gang tog et liv.

De ki­ne­si­ske kvin­ders frygt for den ukend­te se­ri­e­mor­der be­tød, at de i pe­ri­o­der mens mor­de­ne stod på, ik­ke be­va­e­ge­de sig ud ale­ne. Fa­el­det på on­kels dna I 2004 lyk­ke­des det po­li­ti­et at fin­de en sam­men­ha­eng mel­lem de 11 uopkla­re­de drab.

Ved hja­elp af fin­ger- og fod­af­tryk samt dna for­mode­de po­li­ti­et, at mor­de­ren var mel­lem 33 og 40 år gam­mel.

Myn­dig­he­der­ne be­skrev den ef­ter­søg­te se­ri­e­mor­der som »til­ba­ge­truk­ket og usel­ska­be­lig, men tå­l­mo­dig«.

»Ger­nings­man­den er seksu­elt per­ver­te­ret og ha­der kvin­der,« lød det iføl­ge Pe­op­le’s Daily On­li­ne.

Der blev ud­lo­vet en stor du­sør, hvis man kun­ne hja­el­pe med af­gø­ren­de spor, der led­te til en an­hol­del­se. Det til trods gik der yder­li­ge­re 12 år, før mor­de­ren blev af­slø­ret.

Det ske­te ved no­get af et til­fa­el­dig­hed, da Gao Chen­gy­ong blev fa­el­det af sin on­kel, ef­ter at han blev ar­re­ste­ret for en min­dre for­se­el­se.

Myn­dig­he­der­ne fo­re­tog en dna­test på on­k­len, der vi­ste sig at va­e­re be­sla­eg­tet med den ef­ter­ly­ste ’Ja­ck the Rip­per’.

Ved at ind­sam­le Ga­os dna i det skjul­te, lyk­ke­des det po­li­ti­et at be­kra­ef­te, at han var kvin­de­ha­de­ren med 11 liv på samvit­tig­he­den.

28 år ef­ter det før­ste drab blev han an­holdt i sin køb­mands­bu­tik, skri­ver Pe­op­le’s Daily On­li­ne.

For Cui Jing­pings ef­ter­lad­te var hå­bet om, at po­li­ti­et iden­ti­fi­ce­re­de hen­des mor­der, ef­ter­hån­den for­s­vun­det.

Hen­des bror, Cui Xi­ang­ping, for­tal­te til Bei­jing News, at han ik­ke la­en­ge­re tro­e­de, sa­gen vil­le bli­ve opkla­ret.

Da nyhe­den kom, kun­ne de­res mor slet ik­ke stand­se si­ne tå­rer, for­tal­te han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.