10.700 sta­dig sav­net

BT - - NYHEDER -

BALKANKRIGENE Tu­sind­vis af fa­mi­li­er i det tid­li­ge­re Ju­goslavi­en har sta­dig ik­ke få­et svar på, hvad der blev af de­res pårørende un­der de kri­ge, der slut­te­de for me­re end 20 år si­den. 10.700 men­ne­sker er sta­dig meldt sav­net ef­ter de kri­ge, der fandt sted i Eu­ro­pas sy­døst­li­ge hjør­ne i 1990er­ne.

Den op­gø­rel­se kom­mer fra Den In­ter­na­tio­na­le Rø­de Kors Ko­mité (ICRC) i forbindelse med FNs in­ter­na­tio­na­le dag for de for­s­vund­ne.

Un­der de blo­di­ge kon­flik­ter i det da­va­e­ren­de Ju­goslavi­en for­svandt na­e­sten 35.000 men­ne­sker. De 22.000 af dem var fra Bos­ni­en.

Si­den er det ble­vet fast­slå­et, hvad der ske­te med om­kring 70 pro­cent af dem.

»Over 20 år ef­ter kri­ge­ne er fa­mi­li­er­ne til de om­kring 10.700 men­ne­sker sta­dig pla­get af usik­ker­hed om, hvad der ske­te med de­res ka­e­re,« skri­ver ICRC i en med­del­el­se.

ICRCs for­mand, Peter Mau­rer, op­for­drer myn­dig­he­der over he­le ver­den til at ’fin­de den po­li­ti­ske vil­je, som er nød­ven­dig for at gi­ve svar’ på, hvad der er sket med de for­s­vund­ne.

Mindst 130.000 men­ne­sker blev dra­ebt un­der kri­ge­ne på Bal­kan i 1990er­ne. Langt stør­ste­delen – om­kring 100.000 men­ne­sker – dø­de i Bos­ni­en, hvor der var krig mel­lem 1992 og 1995.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.