EM-hel­te i mod­vind

BT - - NYHEDER -

LUDOMANI om må­ne­den. Jeg tab­te mel­lem 6-8.000 om må­ne­den, men nog­le må­ne­der gik det jo godt, så jeg kla­re­de det,« forta­el­ler han til BT. Un­ge ma­end med pro­ble­mer Cas­per Bork Pe­der­sen, der rej­ste pro­ble­ma­tik­ken i gårs­da­gens ud­ga­ve af Jyl­lands-Po­sten, er en af de sta­dig fle­re un­ge dan­ske ma­end, der har pro­ble­mer med at spil­le. En ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­fa­erd, SFI, af­slø­re­de i går, at he­le 125.000 per­so­ner er i fa­re for at få pro­ble­mer med spil. Stør­ste­par­ten af dis­se er un­ge ma­end, for­kla­rer Tor­ben Frid­berg, der er se­ni­o­r­for­sker ved SFI og med­for­fat­ter til un­der­sø­gel­sen.

»Vi kan se, at det isa­er er un­ge ma­end, der kom­mer i fa­rezo­nen. Det er un­ge fra al­le sam­fundslag og al­le eg­ne af lan­det. Fa­el­les for dem er, at de spil­ler me­get på net­tet – isa­er ca­si­no­spil og on­li­ne­bet­ting,« for­kla­rer han.

Sam­me ten­dens op­le­ver Hen­rik Thra­ne Brandt, der er sous­chef og be­hand­lings­le­der i Cen­ter for Ludomani. Han pe­ger på, at blot ni pro­cent af de be­hand­le­de var un­der 25 år i 2009. Seks år se­ne­re var det tal ste­get til 26.

»I dag er halv­de­len af dem, der hen­ven­der sig, un­der 30 år, og man­ge er og­så un­der 18 år,« til­fø­jer han. EM-hel­te mar­keds­fø­res Der er fle­re grun­de til, at sta­dig fle­re un­ge ma­end op­le­ver at få pro­ble­mer med de­res spil. Thra­ne Brandt vur­de­rer, at det isa­er skyl­des en hef­tig mar­keds­fø­ring fra spil­fir­ma­er­nes si­de til de un­ge, og EM-hel­te­ne Bri­an Laud­rup og Peter Sch­mei­chel har si­den 2014 va­e­ret am­bas­sa­dø­rer for hhv. Uni­bet og Ti­pi­co.

»De un­ge forta­el­ler, at de ser op til Bri­an Laud­rup, og at når han kom­mer med spil­råd (for Uni­bet, red.), så får det dem til at spil­le me­re. Det er jo nok og­så det, der er for­må­let,« ly­der det fra eks­per­ten, der me­ner, at man fra po­li­tisk hold bur­de kig­ge på, hvor­dan spil bli­ver mar­keds­ført.

Cas­per Bork Pe­der­sen fik hja­elp til sin spil­le­af­ha­en­gig­hed og be­teg­ner ik­ke la­en­ge­re sig selv som lu­do­man. Og selv­om han un­der­stre­ger, at det kun er hans egen skyld, at han blev af­ha­en­gig, så un­drer han sig over, at Laud­rup og Sch­mei­chel vil re­k­la­me­re for spil­fir­ma­er.

»Det kan godt ir­ri­te­re mig, at de har moral til at re­k­la­me­re for no­get, der er med til at gø­re folk af­ha­en­gi­ge. Jeg sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved, at de støt­ter spil­le­in­du­stri­en, der la­ver en me­get ag­gres­siv mar­keds­fø­ring,« si­ger han.

Peter Sch­mei­chels agent op­ly­ser til BT, at han in­gen kom­men­ta­rer har til un­der­sø­gel­sen. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få kon­takt til Bri­an Laud­rup.

I 2005 hav­de 76 pro­cent af be­folk­nin­gen spil­let om pen­ge in­den for det sid­ste år. I 2016 var det tal 63 pro­cent. Til gen­ga­eld er an­tal­let af spil­le­re, der har pro­ble­mer med spil el­ler er i ri­si­ko for at få det, er ste­get fra om­kring 98.000 per­so­ner i 2005 til om­kring 125.000 i 2016. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er det isa­er yn­gre ma­end, der er i fa­rezo­nen. Ef­ter spil­le­loven blev li­be­ra­li­se­ret i 2012, er in­ter­na­tio­na­le spil­le­fir­ma­er kom­met ind på det dan­ske mar­ked. Der er li­ge­le­des kom­met fle­re on­li­ne­spil. For­sker­ne vur­de­rer, at der er om­kring 10.000 egent­li­ge lu­do­ma­ner i Dan­mark. Kil­de: Pen­ge­spil og spil­le­pro­ble­mer i Dan­mark 2005-2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.