NATBUSSER PÅ VEJ UD I MØRKET

BT - - NYHEDER -

KOLLEKTIV TRAFIK Der skal spa­res på den kol­lek­ti­ve trafik i Re­gion Ho­ved­sta­den, na­er­me­re be­stemt på bus­drif­ten, som na­e­ste år står til at bli­ve re­du­ce­ret med en fjer­de­del. Det kan kom­me til at be­ty­de af­skaf­fel­se af samt­li­ge re­gio­na­le natbusser – alt­så natbusser, som kø­rer mel­lem Kø­ben­havn og re­gio­nens om­kring­lig­gen­de by­er – ned­sat fre­kvens på en ra­ek­ke Sbus­ser samt af­kort­ning af bus­ru­te 250S og 350S.

Spa­re­for­sla­get kom­mer ef­ter, at re­gions­rå­det i be­gyn­del­sen af au­gust be­slut­te­de at ind­fø­re et ud­giftsloft for den kol­lek­ti­ve trans­port på 500 mil­li­o­ner kro­ner. Og da der sam­ti­dig skal in­ve­ste­res i lo­kal­ba­ner og sta­tio­ner, og der er op­stå­et uven­te­de ud­gifts­stig­nin­ger, skal der na­e­ste år spa­res 40 mil­li­o­ner kro­ner på den of­fent­li­ge trans­port.

Pen­ge­ne skal fin­des på bus­drif­ten, for­di kon­trak­ter­ne med bus­sel­ska­bet Movia er dem, der er let­test at ju­ste­re på, op­ly­ser med­lem af re­gions­rå­det Lars Gaard­høj (S).

»I ju­ni blev vi op­lyst om, at reg­nin­gen for net­op bus­drif­ten vil­le bli­ve dy­re­re. Vi kan ik­ke ba­re ud­vi­de den øko­no­mi, vi har om­kring den of­fent­li­ge trans­port, så der­for må vi nu fin­de en løs­ning,« si­ger han.

Movia er ble­vet bedt om at kom­me med et op­la­eg til, hvor be­spa­rel­ser­ne kan fin­des. Hvis for­sla­ge­ne gen­nem­fø­res, vil det be­ty­de et ned­sat pas­sa­ger­tal på lidt over fem mil­li­o­ner år­ligt.

Et for­slag om, at bus 350S ik­ke la­en­ge­re skal kø­re he­le vej­en til Her­lev, men ven­de i Husum, vil ale­ne ned­brin­ge pas­sa­ger­tal­let med to mil­li­o­ner, hvil­ket be­kym­rer borg­me­ster i Her­lev Thomas Gyl­dal (S):

»350S er en me­get vig­tig ru­te. Som jeg ser det, er det et helt uac­cep­ta­belt for­slag at fjer­ne 350S fra kø­re­pla­nen i Her­lev.« »Helt uac­cep­tab­le be­spa­rel­ser« Og­så en af­skaf­fel­se af de re­gio­na­le natbusser vil få stor be­tyd­ning for bor­ge­re, der be­nyt­ter ho­ved­sta­dens til­bud i nat­te­ti­mer­ne, og dem, der skal til og fra nat- og mor­ge­n­ar­bej­de, me­ner re­la­tions­chef i Ho­re­s­ta Chri­stof­fer Susé.

»Det får be­tyd­ning for dem, der skal til og fra te­a­ter og re­stau­ra­tio­ner, og dem, der ar­bej­der på ska­e­ve ti­mer i ser­vi­ce­er­hver­vet. Al­ter­na­ti­vet er ik­ke til ste­de, idet der ik­ke er an­den of­fent­lig trans­port i de ti­mer. Det vil klart gi­ve ud­for­drin­ger,« si­ger han.

Fra 1. ja­nu­ar 2016 over­gik linje S-bus­ser­ne fra at hø­re un­der Kø­ben­havns Kom­mu­ne til at hø­re un­der Re­gion Ho­ved­sta­den. Over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) me­ner der­for ik­ke, det er ri­me­ligt, at re­gio­nen nu la­eg­ger op til at be­ska­e­re net­op dis­se linjer mar­kant.

»De be­spa­rel­ser, som re­gio­nen har lagt op til, er helt uac­cep­tab­le, hvil­ket jeg og­så i dag (tirs­dag, har gjort re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen op­ma­er­k­som på i et brev,« si­ger Frank Jen­sen.

Det er med­lem­mer af re­gions­rå­det, der på et mø­de 20. sep­tem­ber i sid­ste en­de skal god­ken­de for­sla­get om be­spa­rel­ser. Al­le­re­de nu har En­heds­li­stens bud­ge­tord­fø­rer dog valgt at for­la­de for­hand­lin­ger­ne.

»Vi kan ik­ke stå in­de for ned­la­eg­gel­ser, der kun­ne va­e­re und­gå­et. Der var 140 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med, men de er ble­vet pri­o­ri­te­ret til om­rå­der som er­hver­s­støt­ten­de fo­re­ta­gen­der og turist­ple­je. Det vil bli­ve mar­kant van­ske­li­ge­re at kom­me på tva­ers af re­gio­nen, og det kan vi ik­ke va­e­re be­kend­te over for dem, der skal til og fra na­t­a­r­bej­de,« si­ger En­heds­li­stens bud­ge­tord­fø­rer Sus­an­ne Lan­ger.

Der ar­bej­des i øje­blik­ket på at mind­ske be­spa­rel­ser­ne på den kol­lek­ti­ve trafik med 11 mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge, der el­lers skul­le va­e­re brugt til nye ini­ti­a­ti­ver, forta­el­ler Lars Gaard­høj. Even­tu­el­le aen­drin­ger for bus­drif­ten vil tra­e­de i kraft i ja­nu­ar 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.