Så­dan ryd­der du nemt op i di­ne di­gi­ta­le fo­tos

BT - - NYHEDER -

4 5 Skal der rig­tigt styr på bil­le­der­ne, så giv dem sø­ge­ord, som og­så kal­des tags el­ler keywords, der forta­el­ler, hvem der er på dem, hvor de er ta­get, hvad de fo­re­stil­ler og lig­nen­de. Så kan du fin­de de rig­ti­ge med en sim­pel søg­ning. Det kan kla­res i man­ge bil­led­pro­gram­mer, for ek­sem­pel Ap­ple Fo­tos el­ler Pho­tos­hop Ele­ments.

Slet bil­le­der­ne fra ka­me­ra­ets hukom­mel­ses­kort ved at for­ma­te­re kortet i ka­me­ra­et, når du har over­ført bil­le­der­ne og har ta­get ba­ck­up af dem. Så ri­si­ke­rer du ik­ke at over­fø­re de sam­me fo­tos fle­re gan­ge. Brug en or­ga­ni­se­rings- og bil­led­vis­ning­s­tje­ne­ste, som ek­sem­pel­vis Goog­le Fo­tos, til at sam­le al­le di­ne bil­le­der i sky­en. Her får man ube­gra­en­set plads i en lidt re­du­ce­ret kva­li­tet, og Goog­le Fo­tos ana­ly­se­rer bil­le­der­ne og kan fin­de hunde, bjer­ge, cyk­ler el­ler an­det, som man kan sø­ge på. Bil­le­der­ne kan over­fø­res au­to­ma­tisk, men husk, at det ik­ke er en ba­ck­up­tje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.