Di­sco­ens Jesus-fi­gur

BT - - NAVNE -

70 ÅR I MOR­GEN Han ik­ke ba­re lig­ne­de Jesus dér i 1970er­ne, og­så han var en frel­ser, der med tre på hin­an­den føl­gen­de Bee Ge­es-al­bum og so­und­tra­ck­et til »Sa­tur­day Night Fe­ver« vi­ste, at der kun­ne skri­ves så god di­sco, at den na­er­mest er uop­s­li­de­lig. Det vid­ste di­sco­ha­der­ne nok ik­ke, da de 12. juli 1979 bra­end­te og sprang di­sco­p­la­der i luf­ten på Di­sco De­mo­li­tion Night i Chi­ca­go – kal­det ’The day di­sco di­ed’ – men det fandt man ud af, da rø­gen og vi­nyls­pl­in­ter­ne hav­de lagt sig, og man nog­le år se­ne­re at­ter kun­ne se på gen­ren med no­gen­lun­de ob­jek­ti­ve øj­ne. Da stod san­ge som ’Stayin’ Ali­ve’, ’Mo­re Than A Wo­man’ og ’Night Fe­ver’ til­ba­ge som kom­po­si­tio­ner og pro­duk­tio­ner af na­er­mest gra­ni­t­ag­tig styr­ke.

Nav­net er Bar­ry Gi­bb, og han fyl­der 70 år i mor­gen. En rund dag, han kan fejre med sin ko­ne num­mer 2, den tid­li­ge­re ’Miss Edin­burgh’ Linda Gray, som han gif­te­de sig med i 1970, og med hvem han har fem børn og syv bør­ne­børn. Men fød­sels­da­gen bli­ver uden hans brød­re. Tvil­lin­ger­ne Mauri­ce og Ro­bin, som var hans si­de­ma­end og meds­angskri­ve­re i Bee Ge­es, dø­de i hen­holds­vis 2003 og 2012. Og lil­le­bror An­dy Gi­bb al­le­re­de i 1988.

Bar­ry Gi­bb er sto­re­bror til dem al­le. Og selv om de of­te­re var på kant end go­de ven­ner, for­tal­te han for ny­lig Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne, at det er sva­ert at va­e­re last man stan­ding. I 2013 tog han på so­lo­tur i USA for at hol­de mu­sik­ken i li­ve, og det er kun to uger si­den, han ud­gav sing­len ’In The Now’. Han har hu­se – el­ler ret­te­re pa­lad­ser – i Mi­a­mi, USA og i Bea­cons­fi­eld nord­vest for Lon­don – og sta­dig pen­ge på ki­ste­bun­den med et pla­desalg på 220 mil­li­o­ner ale­ne med Bee Ge­es.

Han blev født på Is­le of Man og vok­se­de op i Man­che­ster. I 1958 tog fa­mi­li­en til Au­stra­li­en, og brød­re­ne be­gynd­te at op­tra­e­de som Bee Ge­es. I 1967 flyt­te­de de til­ba­ge til Eng­land og fik de­res før­ste hit, bl.a. ’To Love So­me­bo­dy’, som og­så Ni­na Si­mo­ne og et utal an­dre har ind­spil­let. ’How Can You Mend A Bro­ken Heart’ fra 1971 blev Bee Ge­es’ eget før­ste num­mer 1 i USA. På det tids­punkt hav­de de va­e­ret fra hin­an­den og fun­det sam­men igen – der er ud­bredt enig­hed om, at Bar­ry Gi­bb er ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag Bee Ge­es, men at han gen­nem kar­ri­e­ren har nedt­o­net sin rol­le for at hol­de på sam­men på grup­pen. Hit på hit på hit Før­ste skridt mod di­sco­her­re­døm­met kom, da Bee Ge­es in­tro­du­ce­re­de fal­set­stem­mer­ne på ’Main Cour­se’ fra 1975, sam­me år grup­pen slog sig ned i Mi­a­mi. Året ef­ter fulg­te ’Chil­dren Of The Wor­ld’. San­ge fra beg­ge al­bum samt nye kom­po­si­tio­ner kom med på so­und­tra­ck­et til den ul­ti­ma­ti­ve di­sco­film ’Sa­tur­day Night Fe­ver’. Med et salg på over 40 mil­li­o­ner var det den bedst sa­el­gen­de pla­de no­gen­sin­de frem til Michael Ja­ck­sons ’Thril­ler’ – og det bedst sa­el­gen­de so­und­tra­ck frem til ’The Bo­dygu­ard’. I den­ne gyld­ne pe­ri­o­de fik Bee Ge­es seks num­mer 1-hits i streg – en re­kord, som kun Len­non & McCart­ney kan mat­che. Tre af dem skrev de på sam­me ef­ter­mid­dag! Bee Ge­es blev et ver­den­s­oms­pa­en­den­de fa­eno­men – ’Brød­re­ne Ge­bis tar det hø­je fis’ som Shu­bi­dua sang her­hjem­me.

Ef­ter ’Sa­tur­day Night Fe­ver’ hav­de Bar­ry Gi­bb – alt, hvad han rør­te ved, blev til guld. Først ryste­de han ti­tel­san­gen til ’Grea­se’ ud af de pail­let­be­sat­te skjor­tea­er­mer. Så ud­gav Bee Ge­es LP’en ’Spi­rits Having Flown’. Der­på skrev de ’Gu­ilty’-al­bum­met til Bar­bra Strei­sand, hvor Bar­ry Gi­bb sang to du­et­ter med di­va­en. Brød­re­ne send­te og­så Dionne Warwi­ck til tops med ’Heart­bre­a­ker’ i 1982, hvis ti­telnum­mer gav hen­de et co­me­ba­ck ef­ter en ra­ek­ke ma­gre år ef­ter brud­det med Ba­cha­rach & David.

Til gen­ga­eld var de­res egen kur­ve kna­ek­ket. Frem til de­res sid­ste stu­di­e­al­bum i 2001 var der in­gen el­ler kun en­kel­te mo­de­ra­te hit på hvert al­bum. Men Bee Ge­es hav­de og­så gi­vet så ri­ge­ligt til den dan­seg­la­de del af ver­den og nå­e­de at op­le­ve al ta­en­ke­lig ha­e­der – fra pu­bli­kum, fra mu­sik­bran­chen, fra Buck­ing­ham Pa­la­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.