HENRY FIK EN GOD IDÉ

BT - - 1916 –2016 -

B.T. Et barn er født. Det er mit ene­ste, og jeg el­sker det Henry Hells­sen an­dre bla­des, og al­le ar­tik­ler­ne var kor­te.

Så­dan en avis, sag­de jeg til mig selv, mang­ler vi hjem­me. Så­dan en avis kun­ne jeg ha­ve lyst til at la­ve i Kø­ben­havn. I det­te øje­blik fød­tes ide­en til B.T.«

Da Henry Hells­sen vend­te hjem til Dan­mark i 1916, fo­re­lag­de han sin idé om en ny avis for che­fer­ne i Pi­le­stra­e­de, og idéen blev ’købt’ af hu­sets le­del­se og eje­re. En stor tri­umf for den den­gang kun 28-åri­ge jour­na­list.

Henry Hells­sen blev selv B.T.s før­ste redaktør. In­den det gik løs, be­søg­te han re­dak­tio­nen i Bu­da­pe­st, der hver dag holdt mø­de på Ca­fe Aba­zzia. Hells­sen var me­get im­po­ne­ret over de un­ge fa­na­ti­ske jour­na­li­ster, der bog­sta­ve­ligt talt bo­e­de på bla­det:

»Az Est var de­res et og alt. De skrev alt, hvad de hav­de på hjer­te, og de sik­re­de avi­sen al­le nyheder. In­gen var for fi­ne til at skri­ve om, hvad der til­fa­el­dig­vis ske­te den dag, un­der på­skud af at det ik­ke var de­res sto­f­om­rå­de. In­gen op­ga­ver var me­re for­nem­me end an­dre,« for­tal­te Hells­sen ef­ter be­sø­get.

Hans be­ma­er­k­nin­ger om jour­na­li­ster­nes vil­lig­hed til at skri­ve om alt var en slet skjult hen­tyd­ning til det stof­valgs­snob­be­ri, der of­te ses blandt dan­ske jour­na­li­ster.

STO­RE OVER­SKRIF­TER

Og så lød start­skud­det i Kø­ben­havn.

Den før­ste dag blev B.T. ud­delt gra­tis i 100.000 ek­sem­pla­rer over he­le Kø­ben­havn og der­ef­ter solgt for 3 øre pr. styk.

BER­LING­S­KE MEDIA

Pi­le­stra­e­de 34, 1147 Kø­ben­havn K. Tlf: 3375 7533, bt@bt.dk Che­fre­dak­tion: Olav Skaa­ning An­der­sen (an­sv.) Karl Erik Lun­de Stou­gaard

»Jeg stod ved den sto­re ma­ski­ne i tryk­ke­ri­hal­len, da drø­net be­gynd­te. Det før­ste num­mer skød ud af ma­ski­nen, B.T., B.T., B.T., en uen­de­lig­hed af pa­pir, al­le for­si­der med det stum­me råb: B.T. , B.T. , B.T. Et barn var født. Det er mit ene­ste, og jeg el­sker det. Ung, kåd og fuld af livs­lyst,« skrev Hells­sen.

Den helt sto­re nyhed ved den nye avis var ’The he­ad­li­ne’, den sto­re over­skrift tva­ers over he­le for­si­den med da­gens sen­sa­tion. Den sto­re over­skrift i det al­ler­før­ste B.T. lød: ’Gros­se­rer Na­gel an­holdt for klau­sul­brud’.

Det ly­der i nu­ti­dens øre ik­ke som no­gen kiosk­bak­ser, men det da­ek­ke­de over, at en af lan­dets kend­te gros­se­re­re var ble­vet fa­engs­let, mista­enkt for at ha­ve eks­por­te­ret ulov­li­ge va­rer til Tys­kland.

I førsteud­ga­ven af B.T. be­gynd­te man og­så en ro­man­føl­je­ton, ’Svind­le­ren’, skre­vet af den en­gel­ske for­fat­te­rin­de Et­hel M. Dell. Ro­ma­nen blev in­tro­du­ce­ret som ’en gy­ser, der vil hol­de Dem i ån­de­løs spa­en­ding re­sten af kvar­ta­let’. Kort sagt en rig­tig clif­f­han­ger, der skul­le lok­ke la­e­ser­ne til at teg­ne abon­ne­ment på avi­sen. Et kvar­tals abon­ne­ment blev til­budt for 2 kro­ner og 50 øre. Det før­ste B.T. fri­ste­de og­så med en hel si­des sport, som mar­ke­re­de, at B.T. vil­le va­e­re ’Sport­s­man­dens blad’.

Henry Hells­sen var godt klar over, at hans nye avis skul­le va­e­re un­der­hol­den­de og fol­ke­lig, og for­u­den spor­ten sat­se­de han og­så på film og mas­ser af kri­mi­nal­hi­sto­ri­er. Al­le­re­de i B.T. num­mer 2, den 1. sep­tem­ber 1916, hed den sto­re over­skrift på for­si­den: ’AEg­ge­blom­mer for 40.000 kr. for­s­vun­det’. En lidt me­re til­lok­ken­de hi­sto­rie end før­ste­da­gens klau­sul­brud, som for­ment­lig kun et få­tal af la­e­se­re ta­end­te på.

I sit stor­va­erk Dag­blads­kon­kur­ren­cen i Dan­mark Re­dak­tion og lay­out: Bjørn Wester­gaard, Per Bør­ding, Jesper Torn­vig Lud­vigsen og Jo­hn­ny Öberg An­non­cer: Tlf: 3375 7500 Tryk: Tryk­kom­pa­ni­et A/S fra 1870-1970 skri­ver pres­se­hi­sto­ri­ke­ren pro­fes­sor Ni­els Thom­sen:

»B.T. var fra star­ten en over­ra­sken­de for­ny­el­se af den bar­ske mid­dags­pres­se. Al­le­re­de i 1887 var be­gre­bet med tabloi­de avi­ser duk­ket op I Dan­mark i form af Af­ten­bla­det og Folkets Avis, og i de føl­gen­de år for­søg­te fle­re sig med den­ne nye ty­pe avis, som ame­ri­ka­ner­ne kaldte den ’gu­le pres­se’ – avi­ser uden se­ri­øst po­li­tisk stof og kul­tur­stof.« AEg­ge­blom­mer for 40.000 kro­ner for­s­vun­det Over­skrift på B.T.s for­si­de, 1. sept. 1916

Pro­fes­soren gav dog det nye B.T. et pa­ent skuds­mål: »B.T. var ik­ke de­ci­de­ret ’gul’. Det sa­er­li­ge ved avi­sen var, at den ik­ke sig­te­de so­ci­alt ned. Det var ik­ke en ar­bej­de­ra­vis som Af­ten­bla­det el­ler Folkets Avis, der var fra­ek­ke­re og må­ske lidt dum­me­re i sin ud­tryks­må­de. B.T. hav­de hur­ti­ge nyheder til un­ge, var kvik og mor­som. B.T. var og­så den før­ste avis, der lag­de va­egt på spor­ten som godt avis­stof.«

B.T.s stil faldt i kø­ben­hav­ner­nes smag, og i åre­ne mel­lem Før­ste og An­den Ver­denskrig blev B.T. den do­mi­ne­ren­de froko­sta­vis.

Che­fre­dak­tør Henry Hells­sen fik kun lov til at pas­se sit ’barn’ ind­til ud­gan­gen af 1917, hvor han blev af­løst af redaktør Ber­tel Bing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.