TRE AF DE STØR­STE

BT - - 1916 –2016 -

Per Ar­boe blev den før­ste B.T.-jour­na­list, der blev ha­ed­ret med den for­nem­me jour­na­li­sti­ske ud­ma­er­kel­se Cav­ling-pri­sen. Det ske­te på en bå­de tragisk og dra­ma­tisk bag­grund. Per Ar­bo­es lil­le­bror, Jør­gen Ar­boe, som var mod­stands­mand i Roskil­de og jour­na­li­ste­lev på Roskil­de Dag­blad, blev fan­get og hen­ret­tet af det ty­ske Gesta­po i fe­bru­ar 1945 – alt­så få må­ne­der før be­fri­el­sen den 4. maj.

»Min bror blev lok­ket i en fa­el­de af en stik­ker, som sag­de, han skul­le kom­me til et il­le­galt mø­de på Restau­rant Brøn­num på Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn. Men det var ik­ke kam­me­ra­ter fra mod­stands­be­va­e­gel­sen, der ven­te­de på ham. I ste­det ven­te­de hans bød­ler. Da Jør­gen kom, lag­de stik­ke­ren sin arm om min brors skul­der. Der­på trå­d­te han hur­tigt nog­le skridt til si­de, og en flok Gesta­po-folk, der stod på lur, skød min bror ned bag­fra. Han dø­de få ti­mer se­ne­re, 19 år gam­mel, i et ba­de­kar, hvor ty­sker­ne hav­de lagt ham, da han blød­te vold­somt,« forta­el­ler Per Ar­boe-Rasmussen.

Stik­ke­ren til­stod se­ne­re i ret­ten, at han hav­de solgt Jør­gen Ar­boe til Gesta­po for us­sel mam­mon – 100 kro­ner. Han blev dømt til hen­ret­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.