KIOSKB

BT - - 1916 –2016 -

1991: In­ti­me de­tal­jer

Skils­mis­sen mel­lem kgl. hof­fo­to­graf An­ne-Li­se Johansen og prins Wal­de­mar af Schaum­burg-Lip­pe i 1991 ud­vik­le­de sig til en sand far­ce. Ef­ter 13 års ae­g­te­skab hav­de prin­ses­se An­ne-Li­se fun­det en ny mand, Kim Wei­ss og­så kal­det ’Ca­sa­nova Kim’. Hun for­tal­te of­fent­ligt, at grun­den til, at hun hav­de for­ladt prins Wal­de­mar, var, at der ik­ke var no­get sex i de­res ae­g­te­skab: »Han er im­po­tent, og vi har ik­ke dyr­ket sex i 10 år.« Prins Wal­de­mar man­de­de sig op og sva­re­de igen i et B.T.-in­ter­view med or­de­ne: ’Hun fik sex til jul’. Den B.T.-for­si­de blev kult og og­så in­spira­tion til fle­re revynum­re. Prins Wal­de­mar, der er halv­fa­et­ter til dron­ning Mar­gret­he, bor i dag i Tys­kland, gift for fjer­de gang med den 16 år yn­gre Ger­traud-An­to­nia. Prin­ses­se An­ne-Li­se dø­de i 1994. Hun blev kun 48 år.

2002: Sen­sa­tio­nelt in­ter­view

Det kom som no­get na­er en bom­be un­der kon­ge­hu­set, da B.T.s er­far­ne hof­repor­ter Bodil Cath i 2002 fik sit sen­sa­tio­nel­le in­ter­view med prins Hen­rik. Hun hav­de an­mo­det om et in­ter­view, i forbindelse med at Hen­rik kun­ne mar­ke­re 30 år som prins­ge­mal. Prins Hen­rik, der tog imod på sit slot i Frank­rig, valg­te at ta­le li­ge ud af po­sen og er­kla­e­re­de, at han føl­te sig yd­my­get i rol­len som Dron­nin­gens mand. »Jeg fø­ler, at jeg sta­dig ef­ter 30 år som prins­ge­mal er lagt på is. Jeg fø­ler mig ned­vur­de­ret og ik­ke ac­cep­te­ret. Jeg vil ik­ke ef­ter så man­ge år i Dan­mark va­e­re et slags li­ge­gyl­digt ved­ha­eng og plud­se­lig bli­ve de­gra­de­ret til at va­e­re num­mer tre i mo­nar­ki­ets hie­rar­ki«, lød det uven­te­de svar på Bodil Cat­hs spørgs­mål om, hvor­dan de 30 år var gå­et. In­ter­viewet var en sand kiosk­ba­sker, der blev fulgt op af he­le den dan­ske pres­se i da­ge­vis.

1920:

Gen­for­e­nin­gen i 1920. Dan­marks ryt­ter­kon­ge, kong Chri­sti­an X, ri­der over den gam­le gra­en­se på sin be­røm­te hvi­de he­st. Det hed sig se­ne­re, at he­sten var ble­vet kal­ket hvid, så det he­le så fest­li­ge­re ud.

1988: Hvid­kal­ket he­st I ha­e­le­ne på de kon­ge­li­ge

Fre­de­rik og Jo­a­chim ’kør­te’ di­rek­te ind på BTs for­si­de, da de den 23. au­gust 1988 kør­te galt un­der et fe­ri­e­op­hold i Frank­rig. Bi­len med de to prin­ser blev ef­ter en vold­som kol­li­sion med et vejtrae slyn­get op i luf­ten og slog fle­re kol­bøt­ter, in­den den knust og ry­gen­de lan­de­de på ta­get. Ved ulyk­ken bra­ek­ke­de Kron­prin­sen kra­ve­be­net og fik en fla­en­ge i an­sig­tet. Prins Jo­a­chim, der før­te bi­len, slap med min­dre skram­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.