DAN­MARKS

BT - - 1916 –2016 -

DRs tra­fi­kra­dio måt­te ad­va­re om tra­fik­sam­men­brud og ka­os ved al­le de ba­ner, Ta­rok tra­ve­de på.

He­sten fik sin egen fan­klub – og vil­le ha­ve va­e­ret på bå­de Twit­ter og Fa­ce­book i dag – og der blev solgt T-shirt og bøl­le­hat­te med Ta­roks navn. Ja, he­sten blev og­så ud­na­evnt til ae­res­bor­ger i hjem­kom­mu­nen Sund­sø­re. Ved travspor­tens for­nem­me løb Prix d’Ame­rique i Pa­ris i 1980 blev Ta­rok kun num­mer fi­re, men det var nok til at kva­li­fi­ce­re sig til ver­dens­mester­ska­ber­ne i trav på Roo­se­velt-ba­nen i New York. 800 dan­ske­re tog med på en B.T.-rej­se til USA for at hep­pe på Ta­rok.

Even­ty­ret om Ta­rok slut­te­de plud­se­ligt. Ef­ter sit sid­ste løb på Char­lot­ten­lund i 1980 blev he­sten ramt af en tarm­syg­dom og dø­de kort ef­ter. B.T ryd­de­de end­nu en gang for­si­den for ’Dan­ne­brog på fi­re ben’. ’Ta­rok tab­te sid­ste løb’ stod der na­e­ste dag, den 31. ja­nu­ar 1981, med sto­re bog­sta­ver på B.T.s for­si­de.

Fly­ven­de nyheder

Hvem vandt? Det er det evi­ge spørgs­mål i spor­tens ver­den. Og det har B.T.s sport­s­re­dak­tion al­tid haft sva­ret på. I dag går det he­le ly­nen­de hur­tigt via in­ter­net­tet, mo­bi­len og B.T.s on­li­ne-avis, hvor la­e­ser­ne ik­ke ba­re får re­sul­ta­ter­ne non-stop døg­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.