SPORTSAVIS100

BT - - 1916 –2016 -

rundt, men og­så kan føl­ge kam­pe­ne li­ve.

Til­ba­ge i 1921 kun­ne det hel­ler ik­ke gå hur­tigt nok – og fly­ve­ma­ski­ner blev ta­get i brug for at ma­et­te avi­sens sports­gla­de la­e­se­re før al­le an­dre. B.T.s sport­s­re­dak­tion send­te re­k­la­me­fly­ve­re i luf­ten. Få mi­nut­ter ef­ter at årets ar­vefjen­de­op­gør i fod­bold mod sven­sker­ne i Sto­ck­holm var fløjtet af, duk­ke­de fly­ve­ma­ski­nen op over Kø­ben­havns ta­ge. Reg­len var, at grøn­ne blink fra fly­ets vin­ge­spid­ser be­tød dansk sejr, mens rø­de be­tød ne­der­lag. Den­ne dag var kam­pen endt uaf­gjort, og der var i ste­det for blin­ken­de lys ma­let to sto­re nul­ler un­der vin­ger­ne.

Hårdt­slå­en­de Bør­ge

Bør­ge Munk Jen­sen, som gik un­der ka­e­le­nav­net ’hårdt­slå­en­de Bør­ge’, var chef for B.T.s sport i 33 år, og han el­ske­de spe­ci­elt boks­ning, 6-da­ge­sløb og ri­desport. Det ha­ev­des, at han na­er­mest sty­re­de 6-da­ge­slø­be­ne i Forum og Aar­hus og al­tid vid­ste, ja na­er­mest be­stem­te, hvem der skul­le vin­de. Bør­ge var, som ka­e­le­nav­net rø­ber, al­drig ban­ge for at ’slå til’. Da han un­der OL i Mel­bour­ne i 1956, ef­ter nog­le da­ge uden de sto­re nyheder, blev ryk­ket for en for­si­de til avi­sen, le­ve­re­de han om­gå­en­de den­ne: ’Paul Elv­strøm na­er ae­dt af haj’. Da che­fre­dak­tør Ralf Buch da­gen ef­ter i te­le­fo­nen for­sig­tigt spurg­te, om hi­sto­ri­en nu holdt 100 pro­cent vand, lød sva­ret fra Bør­ge. »Paul Elv­strøm er sgu li­geg­lad, og haj­en hø­rer vi med ga­ran­ti al­drig fra.«

For­si­der­nes hel­te

Hund­red­vis af dan­ske sport­s­folk og de­res im­po­ne­ren­de sport­s­pra­e­sta­tio­ner har pry­det B.T.s for­si­der i lø­bet af de se­ne­ste 100 år. Det vil­le va­e­re nem­mest at si­ge in­gen na­evnt, in­gen glemt, men lad os al­li­ge­vel na­ev­ne nog­le få: Sko­lepi­ger­ne, der blev svøm­meog ver­dens­stjer­ner ved Hit­lers OL i Ber­lin i 1936. In­ge Sørensen el­ler ’Lil­le hen­ri­ven­de In­ge’, som spe­a­ke­ren Gun­nar Nu Hansen døb­te hen­de i si­ne ra­dio-trans­mis­sio­ner, var kun 12 år, da hun vandt bron­ze i 200 me­ter brystsvøm­ning, og ve­nin­den Ragn­hild Hve­ger på ba­re 15 år snup­pe­de søl­vet i 100 me­ter crawl.

Nog­le sport­s­ska­eb­ner og dra­ma­er hu­skes i år­ti­er. Tag f.eks. hi­sto­ri­en om den po­li­o­ram­te ryt­ter Lis Har­tel. Ef­ter ot­te års in­va­li­de­ren­de syg­dom ka­em­pe­de hun sig til­ba­ge i sad­len og vandt sølv­me­dal­je ved De olym­pi­ske Le­ge i Hels­ing­fors i 1952. En be­drift, hun gen­tog ved ryt­te­ro­lym­pi­a­den i Sto­ck­holm i 1956. Selv i dag godt 60 år ef­ter kan man­ge ae­l­dre sta­dig hu­ske nav­net på hen­des he­st. ’Ju­bilee’, ly­der det be­gej­stret, når man spør­ger. At­le­tik­fans min­des høj­desprin­ge­ren Jesper Tør­rings fan­ta­sti­ske guldspring i Rom i 1974. Her et pluk fra B.T.s me­dri­ven­de repor­ta­ge den­gang: »Klok­ken var 19.26, og det var na­e­sten 30 gra­der varmt, da Jesper tog til­løb til sit gyld­ne spring. Sprin­get, der sik­re­de ham gul­det og gjor­de ham til eu­ro­pa­me­ster i høj­despring. Den 26-åri­ge jy­ske la­e­ge over­ra­ske­de al­le, da han sva­e­ve­de hen over over­lig­ge­ren med sit fan­ta­sti­ske guldspring på 2,25 me­ter. 30.000 til­sku­e­re på Roms olym­pi­ske sta­dion, blandt dem hans fora­el­dre, jub­le­de og hyl­de­de ’The flying Do­ctor’.« Et ka­e­le­navn, som den dan­ske la­e­ge hav­de få­et af den in­ter­na­tio­na­le pres­se. ’Jeg føl­te en psy­kisk og fy­sisk tra­et­hed, og en gla­e­de, som jeg al­drig har op­le­vet før’, sag­de en lyk­ke­lig Jesper Tør­ring til B.T.s ud­send­te repor­ter ef­ter at ha­ve be­sej­ret den rus­si­ske stor­fa­vo­rit Shapka.

BTs guld

I 1930 indstif­te­de B.T. ha­e­der­s­me­dalj­en B.T.s Guld for årets stør­ste sport­s­pra­e­sta­tion. Før­ste vin­de­re blev ro­er­ne i Sor­øs fi­rer. Året ef­ter snup­pe­de lan­de­vejs­ryt­te­ren Henry Hansen gul­det. Pri­sen, der er ud­delt li­ge si­den, an­ses sta­dig for at va­e­re Dan­marks fi­ne­ste idra­ets­ha­e­der. Tid­li­ge­re vin­de­re va­ek­ker min­der­ne frem bl.a. sej­le­ren Paul Elv­strøm, ryt­ter­sken Lis Har­tel og lø­be­ren Gun­nar Ni­el­sen.

At B.T.s Guld er no­get helt sa­er­ligt, ud­tryk­te Le Mans-hel­ten Tom Kri­sten­sen med dis­se ord i 2014, da han for tred­je gang modt­og pri­sen: »B.T.s Guld be­ty­der ut­ro­lig me­get, for­di det net­op er sport­s­u­dø­ver­ne, der kå­rer. Det er spor­tens egen pris og der­for en me­get vig­tig pris. Det var en fan­ta­stisk ide, da den blev født for man­ge år si­den. Det be­ty­der rig­tig me­get at få kol­le­ger­nes ac­cept af et sport­s­ligt år, som vi på nord­jysk vil kal­de et for­nuf­tigt år.«

I man­ge år af­holdt B.T. selv en år­lig guld­fest, hvor en stri­be af dansk idra­ets stør­ste stjer­ner var in­vi­te­ret, men i dag, hvor en ra­ek­ke an­dre dag­bla­de og tv-sta­tio­ner og­så øn­sker at ud­de­le de­res pri­ser, over­ra­ek­kes B.T.s Guld nu hvert år i forbindelse med DR Spor­tens sto­re tv-show i Boxen i Her­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.