Tri­ves som første­vi­o­lin

BT - - SPORTEN - Andreas Er­boe Vester­gaard | andv@bt.dk Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

PORTRAET Han er kendt som den pas­sio­ne­re­de og op­fa­ren­de traener, der hop­per op og ned på si­de­linj­en. Først for kvin­delands­hol­det, si­den for her­re­lands­hol­det og se­ne­st som sport­s­chef har Ul­rik Wil­bek haft en ko­los­sal be­tyd­ning for dansk hånd­bold. Nu er sam­ar­bej­det op­hørt, ef­ter han i går valg­te at tra­ek­ke sig fra job­bet som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund.

Frem­ti­den in­de­ba­e­rer blandt an­det et borg­mester­kan­di­da­tur i Vi­borg Kom­mu­ne, hvor han stil­ler op for Ven­stre. Hånd­bold­po­li­tisk har han la­en­ge va­e­ret med til at dik­te­re spil­let, og han er i høj grad en mand, der på den må­de har va­e­ret in­vol­ve­ret i be­slut­nings­pro­ces­ser­ne bag kulis­ser­ne.

»Ul­rik har al­tid haft det godt med at va­e­re første­vi­o­lin, og det er en rol­le, som han fun­ge­rer godt i,« si­ger Peter Breds­dor­ff-Lar­sen, der som as­si­stent for her­re­lands­hol­det i pe­ri­o­den 2005-2015 har ar­bej­det ta­et sam­men med Ul­rik Wil­bek.

Til BT forta­el­ler den nu­va­e­ren­de traener for Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg om den af­gå­en­de sport­s­chef:

»Han ta­ger an­sva­ret på si­ne skul­dre og har al­tid va­e­ret vil­lig til at gø­re det, der skul­le til for hol­det el­ler pro­jek­tets bed­ste. Han har vist, at han godt kan li­de – og og­så bli­ver mo­ti­ve­ret af – at sa­et­te dags­or­de­nen. Det har al­tid va­e­ret en del af Ul­riks må­de at gå til op­ga­ver­ne på, og med de an­svars­op­ga­ver, han har haft, vil der ik­ke al­tid va­e­re enig­hed om­kring be­slut­nin­ger­ne,« si­ger Peter Breds­dor­ff-Lar­sen og un­der­stre­ger, at det skal op­fat­tes som ros. Fuld fo­kus på po­li­tik Nu kan den 58-åri­ge Ven­stre-mand kon­cen­tre­re sig om sit borg­mester­kan­di­da­tur ved kom­mu­nalval­get i novem­ber 2017. Han har tid­li­ge­re sid­det i by­rå­det i Vi­borg for Ven­stre i pe­ri­o­den fra 1998-2001. Her var han so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand, mens Jo­han­nes Stens­gaard (S) var borg­me­ster i kom­mu­nen.

»Som ud­gangs­punkt var vi jo kon­kur­ren­ter. Men vi ar­bej­de­de sam­men, og han var en frem­ra­gen­de sam­ar­bejds­part­ner. Han var fair og be­ha­ge­lig. Det ene­ste dår­li­ge, jeg kan si­ge om ham, er, at han er Ven­stre-mand,« gri­ner den tid­li­ge­re Vi­borg-borg­me­ster.

Na­e­ste år er en af de po­li­ti­ske kon­kur­ren­ter nu­va­e­ren­de med­lem af EU-par­la­men­tet og tid­li­ge­re Ven­stre-po­li­ti­ker, Jens Rohde, der stil­ler op til borg­mester­po­sten som spids­kan­di­dat for Ra­di­ka­le Ven­stre i Vi­borg.

»Selv­føl­ge­lig er der no­gen, der ik­ke bry­der sig om hans stil. Jeg kan go­de li­de den, for han tør for­mu­le­re, hvad det er, han vil. Han tør for­mu­le­re si­ne am­bi­tio­ner og gå ef­ter dem,« si­ger den tid­li­ge­re par­ti­fa­el­le, der gen­nem po­li­tik har kendt Ul­rik Wil­bek i man­ge år.

»Vi går ind i en valg­kamp, og så må vi se, hvad der sker. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Ul­rik og jeg kom­mer til at ar­bej­de sam­men i frem­ti­den, uan­set hvor­dan val­get en­der,« fast­slår Jens Rohde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.