Lands­holds­stjer­ner be­gra­e­der Wil­be­ks exit

BT - - SPORTEN - FOTO: DPA

AERGERLIG AF­SKED Ul­rik Wil­bek vil bli­ve sav­net. Så­dan ly­der det fra de to lands­hold­spil­le­re Hans Lind­berg og Kasper Søn­der­gaard oven på nyhe­den om, at sport­s­che­fen tra­ek­ker sig fra job­bet som føl­ge af blandt an­det BTs af­slø­rin­ger om hans for­søg på at få fy­ret land­stra­e­ne­ren un­der OL. »Jeg er selv­føl­ge­lig ked af, at Ul­rik stop­per. Jeg sy­nes, han er dyg­tig, og vi har al­tid va­e­ret gla­de for ham bå­de som traener og som sport­s­chef, så det er en trist nyhed,« si­ger Kasper Søn­der­gaard til BT.

Den 35-åri­ge høj­re­ba­ck er ik­ke i tvivl om, at man vil kom­me til at sav­ne Ul­rik Wil­bek, der har haft stor be­tyd­ning for dansk hånd­bold som traener for bå­de kvin­de- og her­re­lands­hol­det og se­ne­st som sport­s­chef, hvor han var med til at an­sa­et­te Klavs Bruun Jør­gen­sen og Gud­mun­dur Gud­munds­son som land­stra­e­ne­re for hen­holds­vis kvin­de- og her­re­lands­hol­det.

»Jeg sy­nes, det er ae­r­ger­ligt, for Ul­rik var dyg­tig til sit ar­bej­de, og det var han bå­de som traener og som sport­s­chef, så vi kom­mer til at mang­le ham,« si­ger Skjern-spil­le­ren.

Hel­ler ik­ke den 35-åri­ge høj­re­fløj Hans Lind­berg la­eg­ger skjul på, at Wil­be­ks af­gang vil kun­ne ma­er­kes.

»Han har jo be­ty­det ek­stremt me­get. Ik­ke ba­re for dansk hånd­bold, men han har og­så be­ty­det me­get for mig per­son­ligt. Jeg har va­e­ret glad for Ul­rik. Han er me­get kom­pe­tent, og han har man­ge unik­ke egen­ska­ber,« si­ger Fü­ch­se Ber­lin-spil­le­ren. Trist om­sta­en­dig­hed At af­gan­gen skyl­des det ef­ter­spil, der har va­e­ret om­kring Ul­rik Wil­bek ef­ter det over­ra­sken­de OL-guld, der skul­le ha­ve va­e­ret en god op­le­vel­se, ae­r­grer Kasper Søn­der­gaard: Jeg vil ger­ne ha­ve lov at va­e­re en glad og stolt land­stra­e­ner. Det er mit stør­ste øn­ske. At vi kom­mer vi­de­re

»Det er en trist om­sta­en­dig­hed ef­ter en stor op­le­vel­se og et stort re­sul­tat med et OL-guld, som jo ik­ke sker hver dag.«

Hans Lind­berg var dog be­gyndt at vaen­ne sig til tan­ken om et DHF uden Wil­bek, der hav­de vars­let sin af­gang, hvis han blev valgt som borg­me­ster i Vi­borg na­e­ste år:

»Det er et halvt år før tid, at han va­el­ger at stop­pe, og han har valgt at sat­se på en an­den kar­ri­e­re. Så en stør­re over­ra­skel­se er det ik­ke.«

Men hvad si­ger du til, at Ul­rik Wil­bek har tviv­let så me­get på dig, at han har fun­det det nød­ven­digt at drøf­te en mu­lig fy­ring med spil­ler­ne un­der OL?

»Det over­ra­sker mig utro­ligt me­get. Men det var jeg ik­ke en del af. Så jeg øn­sker ik­ke at kom­men­te­re det.«

Ét er, at han gør det ef­ter et ne­der­lag til Kro­a­tien i grup­pe­spil­let. Men at han og­så gør det da­gen ef­ter fi­na­len, hvor I står med gul­det om hal­sen? Hvad ta­en­ker du om det?

»Jeg kan ik­ke tro det.«

Men den er god nok.. Det ved jeg. Så ...?

»Det er ba­re vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at jeg la­eg­ger liv og sja­el i ar­bej­det for dansk hånd­bold. Det har jeg gjort he­le ti­den. Bå­de før og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.