Gla­e­den blev tag

BT - - SPORTEN -

IN­TER­VIEW Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son vid­ste ik­ke no­get om de mø­der, den nu for­hen­va­e­ren­de sport­s­chef i DHF, Ul­rik Wil­bek, af­holdt med fle­re spil­le­re un­der OL, før han fre­dag kun­ne la­e­se om dem på bå­de bt.dk og tv2. dk. »Si­den fre­dag, da jeg la­e­ste om det her, har jeg va­e­ret ked af det og cho­ke­ret. Det over­ra­sker mig me­get at la­e­se de her ting. Men det er ma­er­ke­ligt for mig at skul­le for­hol­de mig til, for jeg har ik­ke va­e­ret en del af de mø­der, der har va­e­ret ta­le om.«

Hvor­dan har du det med Ul­rik Wil­be­ks op­si­gel­se?

»Jeg respek­te­rer Ul­riks be­slut­ning. Men jeg har over­ho­ve­det ik­ke no­get med den at gø­re. Jeg har ik­ke snak­ket med no­gen el­ler va­e­ret in­vol­ve­ret i det. Det er fuld­sta­en­dig hans egen be­slut­ning.«

Men din per­son er al­li­ge­vel cen­tral i det her, for­di det er snak­ken om en fy­ring af dig, der har ki­ck­star­tet det he­le. Hvor­dan har du det med det?

»Det kom­mer som en ka­em­pe over­ra­skel­se. He­le OL har jeg fo­ku­se­ret på mit job og på at gø­re mit ar­bej­de så godt som over­ho­ve­det mu­ligt. Og vi gjor­de det så godt, at vi end­te med at vin­de OL-guld. Jeg har he­le ti­den haft et godt sam­ar­bej­de med spil­ler­ne, et godt sam­ar­bej­de med mi­ne as­si­stent­tra­e­ne­re, Hen­rik Kron­borg og Claus Hansen, og vi får jo så et fan­ta­stisk re­sul­tat – det stør­ste re­sul­tat i dansk her­re­hånd­bolds hi­sto­rie. Jeg var rig­tig, rig­tig glad for det, og det har jeg va­e­ret, ind­til jeg fre­dag hør­te om mø­det.«

Hvad ken­der du selv til de mø­der, der har va­e­ret?

»Jeg ved in­gen­ting om det. Jeg vil ik­ke ud­ta­le mig om det, for det kan jeg ik­ke. Jeg hå­ber ba­re på at kun­ne få lov til at ny­de det her fan­ta­sti­ske re­sul­tat. Og så sy­nes jeg, det er vig­tigt at si­ge, at jeg ind­til nu har haft et godt og pro­fes­sio­nelt sam­ar­bej­de med Ul­rik Wil­bek.«

Jeg sy­nes el­lers, jeg har hørt fra fle­re kil­der, at der har va­e­ret pro­ble­mer i je­res sam­ar­bej­de?

»Jeg sy­nes ba­re, vi har haft et or­dent­ligt sam­ar­bej­de. Selv­føl­ge­lig har jeg hørt no­get nu, som over­ra­sker mig (mø­de­r­ne un­der OL, red.) Men … Jeg vil ik­ke si­ge for me­get. Jeg haft ind­til nu haft et pro­fes­sio­nelt sam­ar­bej­de med ham. Hvad der er sket un­der OL, kan jeg ik­ke si­ge, for jeg ved det ik­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.