Et cho­ke­ren­de hak i ef­ter­ma­e­let

BT - - SPOR­TEN -

HVIS JEG SKUL­LE ha­ve pe­get på ét men­ne­ske i dansk idra­et, der ik­ke kun­ne li­de et ne­der­lag på sit felt, hav­de jeg pe­get på Ul­rik Wil­bek i dansk hånd­bold. Han er den mest be­tyd­nings­ful­de per­son i dansk hånd­bold no­gen­sin­de. Få – nej, in­gen – har for­må­et at op­byg­ge en så vold­som po­si­tion i sit land­skab som Wil­bek. Han vil ik­ke bry­de sig om at la­e­se det, men Wil­bek var groft sagt stør­re end det for­bund, han i åre­vis har tjent på for­nem­ste vis.Der­for er det en af årets vil­de­ste nyheds­hi­sto­ri­er, at Wil­bek for­la­der job­bet som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) med om­gå­en­de virk­ning. UL­RIK WIL­BE­KS EXIT end­te med at bli­ve en­dog me­get dra­ma­tisk, og det er grun­den til, at han går. Det er­kend­te han selv i går i en pres­se­med­del­el­se, der skal an­er­ken­des for ik­ke at for­sø­ge at bil­de om­ver­de­nen no­get ind, som in­gen al­li­ge­vel vil tro på. Wil­bek var en fa­er­dig mand i DHF. Om han selv el­ler an­dre fik øje på det for ham, skal jeg ik­ke kun­ne si­ge, men det er er­kendt, og det er sagt.

Far­vel­let kom­mer ef­ter, at det i we­e­ken­den blev af­slø­ret her i BT og hos TV2, at Wil­bek un­der­vejs ved OL, da man hav­de tabt til Kro­a­tien, hev en hel grup­pe spil­le­re til si­de for at hø­re, om de vil­le ha­ve ham til at fy­re land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son. Et spørgs­mål, der hvi­ler på fle­re for­hold: Land­stra­e­ne­ren har ik­ke he­le vej­en igen­nem sin em­beds­pe­ri­o­de va­e­ret su­per­po­pu­la­er i trup­pen; re­sul­ta­ter­ne ved hans før­ste to slut­run­der har va­e­ret dår­li­ge uden me­dal­jer; og un­der OL lu­re­de alt­så en po­ten­ti­el ny skuf­fel­se. Ti­m­in­gen her var ik­ke ele­gant, og det var ik­ke ele­gant at gø­re det til et spørgs­mål for spil­ler­ne midt un­der et OL DET ER IK­KE uri­me­ligt, at en sport­s­chef selv­føl­ge­lig over­ve­jer land­stra­e­ne­rens si­tu­a­tion – det er jo så­dan set hans job he­le ti­den at gø­re. Men ti­m­in­gen her var ik­ke ele­gant, og det var ik­ke ele­gant at gø­re det til et spørgs­mål for spil­ler­ne midt un­der et OL.

Og Wil­bek spurg­te så­ma­end igen da­gen ef­ter, at hol­det sen­sa­tio­nelt hav­de vun­det guld, hvor­dan spil­ler­ne hav­de det med at se ind i en frem­tid med Gud­munds­son som tra­e­ner for dem. Igen: Det er hans job he­le ti­den at sik­re, at ener­gi­er­ne er rig­ti­ge om­kring lands­hol­det. Og de kan så­dan set godt va­e­re dår­li­ge, selv om man vin­der. Men ti­m­in­gen var igen for­bløf­fen­de.

Der­til skal vi la­eg­ge Wil­be­ks ud­ta­lel­se til Ritzau un­der OL om at Gud­munds­son hav­de va­e­ret fy­ret for la­engst, hvis man ba­re kig­ge­de på re­sul­ta­ter. Den var ik­ke med til at gø­re en sport­s­chef, der blev op­le­vet som uro­ska­ber, me­re po­pu­la­er. JEG SER EN sport­s­chef, der be­stemt har va­e­ret op­ta­get af hol­dets og for­bun­dets ve og vel. Med alt det, vi ved om Wil­bek og hans ind­sats i dansk hånd­bold, vil det va­e­re to­talt uri­me­ligt at be­tviv­le, at det selv­føl­ge­lig har va­e­ret hans mo­tiv. Men jeg ser og­så en sport­s­chef, der har va­e­ret for­bløf­fen­de op­sø­gen­de i for­hold til at kom­me af med den land­stra­e­ner, han selv har an­sat, og som i for­bløf­fen­de høj grad har ind­dra­get spil­ler­ne i dis­se over­vej­el­ser.

En­de­lig er det for mig umu­ligt ik­ke at se, at det po­li­ti­ske dyr Wil­bek har va­e­ret i gang med ar­bej­det med sit eget ef­ter­ma­e­le. Det skul­le ik­ke hed­de sig, at han fik an­sat den for­ker­te land­stra­e­ner som sin egen af­lø­ser og så ik­ke kun­ne kom­me af med ham igen. Som jeg ser det, var han i gang med at gø­re det til hi­sto­ri­en om en land­stra­e­ner, der ik­ke kun­ne få su­per­ma­te­ri­a­let i dansk hånd­bold til at swin­ge, så det ik­ke blev hi­sto­ri­en om en sport­s­chef, der sim­pelt­hen fandt den for­ker­te mand og holdt fast i ham for la­en­ge. I AR­BEJ­DET MED dét ef­ter­ma­e­le tab­te Ul­rik Wil­bek spil­let og fik et hak på net­op sit ef­ter­ma­e­le, som jeg al­drig hav­de set kom­me.

Selv­føl­ge­lig kun­ne han og Gud­munds­son ik­ke fort­sa­et­te un­der sam­me tag ef­ter we­e­ken­dens af­slø­rin­ger – det vil­le ha­ve va­e­ret umu­ligt for land­stra­e­ne­ren at frem­stå med en le­ders nød­ven­di­ge au­to­ri­tet og tro­va­er­dig­hed i den si­tu­a­tion.

Indtil for fem da­ge si­den vil­le jeg til hver en tid ha­ve sagt, at Wil­bek al­tid har al­le trum­fer i dansk hånd­bold og kan ryd­de bor­det. Men han end­te med at spil­le si­ne kort cho­ke­ren­de for­kert. BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.