Et fra mig

BT - - SPORTEN -

un­der OL. For at skaf­fe go­de re­sul­ta­ter. Og det gjor­de vi. Det stør­ste af dem al­le.«

Har du talt med spil­ler­ne, ef­ter hi­sto­ri­en er kom­met frem?

»Nej, det har jeg ik­ke. Jeg har ta­get be­slut­nin­gen om ik­ke at blan­de mig i sa­gen. Jeg vil ba­re hol­de mig va­ek fra det her. Nu har Ul­rik ta­get en be­slut­ning, og den har jeg fuld respekt for.«

Har du talt med Ul­rik Wil­bek ef­ter af­slø­rin­ger­ne?

»Nej. Jeg har ik­ke talt med ham ef­ter OL.«

Har du talt med an­dre fra DHF?

»Jeg tal­te kort i te­le­fon med Morten Stig Chri­sten­sen (ge­ne­ral­se­kre­ta­er i DHF, red.) lør­dag. Han rin­ge­de gan­ske kort for li­ge at hø­re, hvad det var med de hi­sto­ri­er. Men igen – jeg sy­nes ik­ke, det er min sag. Jeg var ik­ke til de mø­der, og jeg er ik­ke en del af det. Jeg ved in­gen­ting. Kun det jeg har la­est. Selv­føl­ge­lig på­vir­ker det her en – det er jo kun men­ne­ske­ligt – men jeg ser ik­ke mig selv som en del af det.«

Kun­ne du ha­ve fort­sat i DHF, hvis Ul­rik Wil­bek ik­ke var gå­et som sport­s­chef?

»Det vil jeg ik­ke si­ge no­get om. Jeg sy­nes sta­dig, jeg har haft et godt sam­ar­bej­de med ham, men hvis det er sket på de her mø­der, så er det jo, som det er …«

Det har he­le ti­den va­e­ret pla­ner­ne, at du skul­le snak­ke kon­trakt­for­la­en­gel­se med DHF her ef­ter OL. Har du sta­dig lyst til det?

»Ja, selv­føl­ge­lig. Det er jo no­get, som der skal to til. Beg­ge par­ter skal ha­ve ly­sten. Og jeg tror sta­dig, det kom­mer til at ske en gang her i de kom­men­de uger. Jeg kan sta­dig godt se mig selv fort­sa­et­te. Det er vig­tigt at si­ge, at jeg er me­get til­freds med mit job og med mit sam­ar­bej­de med spil­ler­ne. Vi har ud­vik­let os godt, spil­ler bed­re og bed­re og vi har li­ge vun­det OLguld. Jeg vil ba­re ger­ne kom­me vi­de­re fra det her nu. Det her er det stør­ste re­sul­tat i min tra­e­n­er­kar­ri­e­re. Og jeg vil ger­ne ba­re ha­ve mu­lig­he­den for at gla­e­de mig over den stør­ste sejr i dansk her­re­hånd­bold. Jeg vil ger­ne ha­ve lov at va­e­re en glad og stolt land­stra­e­ner. Det er mit stør­ste øn­ske. At vi kom­mer vi­de­re. Og at vi al­le kan ny­de det stør­ste re­sul­tat. Jeg hå­ber vir­ke­lig, jeg får lov til det. Gla­e­den blev ta­get va­ek fra mig i fre­dags. Det, sy­nes jeg, er vir­ke­lig trist.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.