Frisk start

BT - - SPORTEN -

Et af de nye fo­ku­s­om­rå­der for den ny le­der bli­ver at fin­de en ho­ved­sponsor. En så­dan har vi ik­ke haft i fle­re år Hen­rik Thor­søe, Be­sty­rel­ses­for­mand i Dansk Ten­nis For­bund NYE TIDER

»Jeg har va­e­ret glad for at va­e­re i Dansk Ten­nis For­bund, og jeg har en for­vent­ning om, at man i besty­rel­sen er eni­ge om en fa­el­les kurs. Nu skal jeg fin­de ud af, hvad jeg skal la­ve fremad­ret­tet. Jeg er ud­dan­net jurist. De se­ne­ste 10 år har jeg ar­bej­det med fri­vil­li­ge idra­ets­klub­ber. Det har jeg va­e­ret glad for, så hvis der by­der sig no­get in­den­for det­te felt igen, vil jeg ik­ke af­vi­se, at jeg slår til,« si­ger Su­ne Ir­gens Alenka­er, der nå­e­de at va­e­re an­sat som di­rek­tør i Dansk Ten­nis For­bund i fi­re år.

Med til hi­sto­ri­en om blod­ba­det i Dansk Ten­nis For­bund hø­rer, at man i fjor hav­de et regn­skabs­un­der­skud på en mil­li­on kro­ner, og at man ik­ke la­en­ge­re mod­ta­ger øko­no­misk støt­te til si­ne ak­ti­vi­te­ter fra Team Dan­mark.

»Vi rå­der over en egen­ka­pi­tal på fem mio. kro­ner. Den tid­li­ge­re be­sty­rel­se men­te, at det var hen­sigts­ma­es­sigt at ha­ve så man­ge pen­ge stå­en­de på bank­bo­gen. Jeg me­ner, at det vil va­e­re bed­re at in­ve­ste­re dem i ak­ti­vi­te­ter, der kan frem­me ud­vik­lin­gen af ten­nis­spor­ten i Dan­mark,« si­ger Hen­rik Thor­søe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.