ÅGE JA – HAM K

Det dan­ske fod­bold­lands­hold har få­et ny traener med ny til­gang og ny fi­lo­so­fi. Ef­ter et halvt år i spid­sen står han på søn­dag over for sin før­ste, vig­ti­ge op­ga­ve

BT - - SPORTEN -

STA­TUS Nord­man­den står i spid­sen for et lands­hold, der er bå­de nyt og ungt med fle­re uer­far­ne spil­ler, og end­nu har Åge Ha­rei­de ik­ke haft en be­ty­den­de land­skamp. Men det aen­drer sig søn­dag, hvor den før­ste al­vor­li­ge test venter for land­stra­e­ne­rens nye lands­hold med VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ar­me­ni­en. Et halvt år ef­ter Til­ba­ge i ju­ni teg­ne­de BT et portraet af Ha­rei­de ef­ter hans før­ste 100 da­ge i spid­sen for det dan­ske lands­hold. Et øn­ske om at spil­le me­re di­rek­te. At ken­de si­ne spil­le­re som men­ne­sker. Et om­døm­me som prag­ma­ti­ker. Det var blandt an­det nog­le at de su­per­la­ti­ver, der i før­ste om­gang kun­ne sa­et­tes på Åge fra Nor­ge.

Men hvad er sta­tus på den nye chefs til­gang til lands­hol­det et halvt år se­ne­re?

BT har spurgt rundt i den dan­ske trup, hvor­dan de har op­le­vet skif­tet og for­skel­le­ne fra Morten Ol­sen til Åge Ha­rei­de. I AF­TEN Dan­mark – Lie­ch­tenste­in (test­kamp) 4. SEP­TEM­BER Dan­mark – Ar­me­ni­en (VM-kval.) 8. OKTOBER Po­len – Dan­mark (VM-kval.) 11. OKTOBER Dan­mark – Mon­te­ne­gro (VM-kval.) 11. NOVEM­BER Dan­mark – Ka­sak­h­stan (VM-kval.)

Land­skampspro­gram for 2016

Morten og Åge er to for­skel­li­ge per­son­lig­he­der. To sto­re per­son­lig­he­der. Det er klart, at når der kom­mer en an­den chef ind, er det en an­den ver­den og et an­det se­tup. Ba­re det, at der kom­mer et an­det men­ne­ske ind, gi­ver en an­den to­ne, en an­den må­de, man age­rer på. Jeg tror, han godt kan li­de at snak­ke med de an­dre le­de­re. De sid­der og snak­ker i lang tid. Jeg tror, hans mand­skabs­ple­je er god bå­de for spil­le­re og me­d­ar­bej­de­re. Jeg tror, han er god til at ken­de men­ne­sker og in­vol­ve­re sig i dem gen­nem si­ne man­ge år som spil­ler og traener Åge er en enormt glad per­son, og han er god til at ska­be god stem­ning i trup­pen. Han har få­et en god stab om­kring sig, vi har få­et en fy­sisk traener og Jon Da­hl ind, der vir­ke­lig ved, hvad det dre­jer sig om. Han ken­der den dan­ske kul­tur, så han er og­så med på vo­res jo­kes. Jeg tror, Morten var me­re re­li­gi­øs om­kring nog­le ting, hvor Åge er lidt me­re prag­ma­tisk. Han har prø­vet så man­ge ting for­skel­li­ge ste­der, at han si­ger, at hol­det har lidt me­re brug for det og det her. Jeg kan ma­er­ke, at vi i dag må­ske gør tin­ge­ne lidt an­der­le­des. Der var Morten lidt me­re: ’Det er det her, jeg tror på, og så­dan gør vi det hver gang’. Ik­ke for at ta­le dår­ligt om nog­le af tin­ge­ne, men det var ba­re en an­den til­gang. Vi ser, hvor­dan tin­ge­ne går, og vi skal nok kom­me der­hen, hvor vi vil, men det kan godt va­e­re, at skrid­te­ne der­til ik­ke lig­ger fast end­nu. Vi kom­mer til at spil­le me­re po­wer­fod­bold. Vi vil ger­ne pres­se højt og ero­bre bol­den, så vi kan kom­me hur­tigt til chan­cer, og det tror jeg pas­ser godt til den her trup. Det gør og­så, at man kom­mer til at se et ag­gres­sivt hold på ba­nen, men må­ske og­så et me­re kom­pakt hold, når vi ik­ke har bol­den og af­ven­ter lidt me­re. I det gam­le sy­stem hand­le­de det me­get om at ha­ve bol­den og spil­le sig til chan­cer. Åge vil ger­ne spil­le me­re di­rek­te. Han vil ger­ne ha­ve bol­den i ba­grum­met, li­ge når vi har vun­det bol­den. Un­der Morten var det me­re kom­bi­na­tions­spil. Vi ar­bej­der me­re uden bold. Tem­po­et skal va­e­re hø­je­re, det skal gå sta­er­ke­re. Der er må­ske lidt me­re fri­hed un­der an­svar. Nog­le gang er han en lidt an­den ty­pe end Morten. Så kan man va­e­re me­re til det ene el­ler det an­det. Det skal jeg ik­ke kun­ne vur­de­re. Det er nog­le gan­ge sundt at få en ny traener, der og­så kan gi­ve no­get me­re tro på tin­ge­ne til dem, der lig­ger i pe­ri­fe­ri­en el­ler er ind­skift­nings­spil­le­re. Det, tror jeg, er rig­tig sundt.

Jeg tror ik­ke rig­tigt, det er så me­get an­der­le­des nu. Han er me­get stil­le og ro­lig og gør tin­ge­ne på sin må­de. Vi har må­ske lidt fle­re mø­der, hvor vi ser på tin­ge­ne, men el­lers er det, som det ple­jer. Det kan bå­de va­e­re vi­deo om mod­stan­de­ren, men det kan og­så hand­le om tra­e­nin­gen. El­lers ken­der man ru­ti­ner­ne. Det er jo tra­e­ning, spis­ning, må­ske et mø­de, i seng og så tra­e­ning na­e­ste dag og kam­pe, som det nu er med lands­hol­det. Når man spil­ler i ud­lan­det, er det rart at kom­me hjem. Der er lidt en an­den struk­tur på stabs­mø­de­r­ne, end der var un­der Morten. Un­der Morten var der et mø­de, der af­le­ve­re­de den gam­le kamp, og man kig­ge­de frem mod den nye med et mø­de, hvor vi så klip. Her får vi det lidt i min­dre bid­der. Ty­pisk er der et mø­de om mor­ge­nen, hvor vi i sta­ben sam­les. Det gjor­de vi og­så før, men det var lidt me­re ufor­melt. Det, der og­så er lagt lidt me­re ind nu, er, at Mo­u­nir Ak­hi­at er med som vi­deo-ana­ly­ti­ker, og der bli­ver klip­pet lidt fle­re vi­deoklip, som vi gen­nem­ser med spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.