’Der er sgu in­gen som Kasper’

BT - - SPORTEN -

KE­E­PER-KAMP I af­te­nens ven­skabs­kamp mod Lie­ch­tenste­in er det en­ten Brønd­by-ke­e­per Fre­de­rik Røn­now el­ler Main­z­må­l­mand Jonas Lös­sl, der vog­ter må­let i fra­va­e­ret af Kasper Sch­mei­chel. Lei­ces­ter­må­l­man­den blev ska­det i we­e­ken­den ef­ter at ha­ve haft pro­ble­mer med ly­sken. Der­for blev han ope­re­ret man­dag for mild brok i ly­sken. »Jeg har ik­ke hørt an­det, end at det var vel­lyk­ket. Vo­res la­e­ge har kon­takt med den la­e­ge, der ope­re­re­de ham. Det ser va­el­dig fint ud, så nu må vi ba­re se, hvor­dan det går i den kor­te tid frem til søn­dag,« ly­der det fra land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de om Sch­mei­chels si­tu­a­tion. »Hvis han fik pro­ble­mer, skul­le han ope­re­res man­dag. Hvis han ik­ke hav­de pro­ble­met, vil­le han ta­ge til lej­ren med det sam­me.« »Ja, det tror jeg. Men han fik og­så sent be­sked. Det var no­get, der ske­te før kam­pen, hvor det blev be­stemt, at hvis det blev et pro­blem, måt­te han ope­re­res,« for­kla­rer Ha­rei­de. Kam­pen Der­for skal Ha­rei­de va­el­ge en ny må­l­mand til star­top­stil­lin­gen, mens Sch­mei­chel ka­em­per mod ti­den. Må­l­mand­stra­e­ner

Lars Høgh me­ner ik­ke, at hver­ken Røn­now el­ler Lös­sl kan sam­men­lig­nes med Lei­cester­ke­e­pe­ren.

»Vi er al­le im­po­ne­ret over, at Kasper rin­ger hjem og si­ger, at han vil med og er klar, mens han na­e­sten sta­dig har kni­ven i ma­ven. Det er det fe­de ved Kasper,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Der er sgu in­gen som Kasper. Det er der ik­ke. Hver­ken stil­ma­es­sigt el­ler som per­son­lig­hed. Han er vir­ke­lig en ori­gi­nal på sin egen må­de. Han er sva­er at sam­men­lig­ne med no­gen, og jeg sy­nes me­re, man kan sam­men­lig­ne de to an­dre. Det er beg­ge mo­der­ne må­l­mand, der er dyg­ti­ge med fød­der­ne. De har go­de be­va­e­gel­ser, kan la­e­se spil­let og er godt af­ba­lan­ce­ret i de­res ar­bej­de i fel­tet,« si­ger Høgh. Ha­rei­des pro­blem »Jeg ser kam­pen mel­lem dem som va­e­ren­de me­get li­ge. Der­for er det dej­ligt, at det er Åge (Ha­rei­de, red.), der skal ta­ge den be­slut­ning om hvem der skal star­te mod Lie­ch­tenste­in,« gri­ner han. Men det er ik­ke kun en ny må­l­mand, som kam­pen mod Lie­ch­tenste­in skal bru­ges til, forta­el­ler Ha­rei­de. »Det skal ses som en tra­e­ning før det, vi tror, der venter os i Par­ken. Lie­ch­tenste­in er et hold, der lig­ger dybt, og som vil for­sø­ge at hol­de ka­e­der­ne sam­men og for­sva­re sig med ni mand. Der er lidt kva­li­tets­for­skel mel­lem Lie­ch­tenste­in og Ar­me­ni­en på den in­di­vi­du­el­le front, men prin­cip­per­ne er de sam­me. Det bli­ver en øvel­se i at tra­en­ge igen­nem et lav­t­lig­gen­de for­svar.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.