NHL-klas­se

BT - - SPORTEN -

1. KAEDE: Ni­ck­las Jen­sen, Frans Ni­el­sen, Mi­k­kel Bød­ker, Oli­ver Laurid­sen, Da­ni­el Ni­el­sen 2. KAEDE: Ni­ko­laj Eh­lers, Peter Re­gin, Oli­ver Bjor­k­strand, Jesper B. Jen­sen, Philip Lar­sen 3. KAEDE: Ni­chlas Hardt, Morten Mad­sen, Jan­nik Hansen, Mar­kus Laurid­sen, Ste­fan Lassen 4. KAEDE: Mads Chri­sten­sen, Morten Gre­en, Fre­de­rik Storm, Ni­cho­las B. Jen­sen, Emil Kri­sten­sen Mat­hi­as Bau Hansen (13. forward) OL-DRØM sag­de Ste­fan Lassen ef­ter kam­pen.

For nog­le af de dan­ske spil­le­re gjaldt det i høj grad om at få ban­ket ru­sten af og kom­me op i et lidt hø­je­re gear. Det så man blandt an­det med Mi­k­kel Bød­ker, der i slut­nin­gen af før­ste pe­ri­o­de for­søg­te at hol­de puck­en in­de i an­grebs­zo­nen med et spark for der­ef­ter at måt­te skyn­de sig hjem i egen zo­ne og for­sva­re. San Jo­se Sharks-spil­le­ren har ik­ke for al­vor va­e­ret i kamp si­den be­gyn­del­sen af april, og mens det så no­get tungt ud for ham og fle­re an­dre, kun­ne man godt for­nem­me, at Jo­ke­rit-dan­sker­ne Peter Re­gin, Oli­ver Laurid­sen og Jesper B. Jen­sen, der al­le­re­de har spil­let tre klubkam­pe i KHL, hav­de lidt nem­me­re ved at få gang i skøjter­ne.

»Vi spil­le­de godt de­fen­sivt i før­ste og tred­je pe­ri­o­de, men sju­ske­de lidt me­re med det i an­den pe­ri­o­de. Vi var ar­ki­tek­ter til de­res chan­cer. Jeg er til­freds med det of­fen­si­ve,« sag­de land­stra­e­ner Jan Karls­son.

Dan­mark har seks nu­va­e­ren­de NHL-spil­le­re med i trup­pen, men det var nu man­den med ini­ti­a­ler­ne NH, Ni­chlas Hardt, der brag­te Dan­mark for­an ef­ter et kvar­ter. Helt fri midt i zo­nen fy­re­de han ka­no­nen af og fandt net­ma­sker­ne ved na­er­me­ste stol­pe. I be­gyn­del­sen af an­den pe­ri­o­de tog kap­ta­jn Frans Ni­el­sen fu­sen på den let­ti­ske må­l­mand, da han med kort aftra­ek skød på mål di­rek­te på faceof­fen og brag­te Dan­mark på 2-0.

Ni­ck­las Jen­sen vil­le og­så le­ge med, og midt i tred­je pe­ri­o­de fik han og re­sten af det dan­ske po­wer­play en­de­lig suc­ces, da han score­de til 3-0. Og så skal man ik­ke glem­me Fre­de­rik An­der­sen i må­let, der tog, hvad han skul­le med den stoi­ske ro, der ken­de­teg­ner den tårn­hø­je ke­e­per. Han fik det til at se ut­ro­lig let ud mod et let­tisk hold spa­ek­ket med KHL-spil­le­re.

En gan­ske so­lid ind­sats på en sva­er bag­grund mod et land, Dan­mark fle­re gan­ge har haft sva­ert ved at spil­le mod.

»Vi har det sam­me mål. Al­le ken­der rol­ler­ne, og vi er gla­de, spa­end­te og fo­ku­se­re­de,« sag­de Ste­fan Lassen om det, at man­ge af spil­ler­ne ik­ke er vant til at va­e­re med på lands­hol­det sam­ti­dig.

Mod Let­land blev der vist prø­ver på det subli­me spil, is­ho­ck­ey­dan­mark har hå­bet på, et lands­hold i sta­er­ke­st op­stil­ling vil­le ha­ve, og for­hå­bent­lig er der ble­vet ban­ket nok rust af, til at Karls­sons trop­per er helt klar i mor­gen af­ten, når det for al­vor ga­el­der i Hvi­derusland mod va­ert­s­na­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.