OF­FER FOR SIN EGEN MAGTKAMP

BT - - SPORTEN - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Ul­rik Wil­bek kun­ne ik­ke se sig selv ha­ve et fort­sat godt sam­ar­bej­de med Gud­mun­dur Gud­munds­son og spil­ler­ne i kølvan­det af det rod, han selv har skabt. Der­for for­lod han i går job­bet som sport­s­chef

Ul­rik Wil­bek spil­le­de højt spil – og tab­te. Og dét, der bur­de ha­ve va­e­ret en en­de­løs ts­u­na­mi af ju­bel og sam­ba­dans, er hur­tigt ble­vet af­løst af det rene ka­os i dansk hånd­bold. I går for­mid­dag kom ka­os­sets fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion så, da Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) send­te en pres­se­med­del­el­se ud med be­ske­den om, at Ul­rik Wil­bek har sagt sit job som sport­s­chef op. Med øje­blik­ke­lig virk­ning. I pres­se­med­del­el­sen er Wil­bek, som trods gen­ta­gen­de for­søg ik­ke var til at tra­ef­fe for BT in­den avi­sens de­ad­li­ne, ci­te­ret for at si­ge føl­gen­de om sin be­slut­ning:

»Ef­ter en OL-tur­ne­ring, hvor det var min op­le­vel­se, at tra­e­ne­re, spil­le­re og stab sam­men fandt frem til et kon­struk­tivt sam­ar­bej­de, har de se­ne­ste da­ges uro i pres­sen gjort det umu­ligt for mig at se mig selv fort­sa­et­te i stil­lin­gen. Det vig­tig­ste for mig har al­tid va­e­ret og er fort­sat dansk hånd­bold, og i ly­set af den uro, der har va­e­ret si­den hjem­kom­sten fra OL i Rio, kan jeg ik­ke se mig selv fort­sa­et­te som sport­s­chef.«

Uro­en, Wil­bek hen­vi­ser til, er fre­da­gens hi­sto­ri­er, som blev bragt frem af TV2 og BT. Her blev det af­slø­ret, at Ul­rik Wil­bek fle­re gan­ge un­der OL for­søg­te at få land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son af­sat. Han spurg­te di­rek­te ud­valg­te spil­le­re, om de var in­ter­es­se­ret i så­dan en løs­ning – blandt an­det ef­ter dan­sker­nes tred­je kamp, som blev tabt til Kro­a­tien. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger brag­te den nu tid­li­ge­re sport­s­chef em­net op igen over for an­fø­rer Nik­las Lan­din da­gen ef­ter 28-26-sej­ren i fi­na­len over Frank­rig. Beg­ge mø­der blev holdt uden Gud­mun­dur Gud­munds­sons til­ste­de­va­e­rel­se.

Over for BT be­kra­ef­te­de Wil­bek det før­ste mø­de, men ik­ke det ef­ter­føl­gen­de med Lan­din. Han vil­le ik­ke dog be­kra­ef­te, at en fy­ring hav­de va­e­ret på dags­or­de­nen på no­get tids­punkt. Rin­ge­de til tra­e­ner­ne BTs da­ek­ning af sa­gen gav Wil­bek no­get at ta­en­ke over i lø­bet af we­e­ken­den, og BT kan nu med hja­elp fra fle­re cen­tra­le kil­der af­slø­re, hvor­dan den nu tid­li­ge­re sport­s­chef over­le­ve­re­de sin be­slut­ning på de in­dre linjer.

Sent man­dag af­ten rin­ge­de Ul­rik Wil­bek til A-, ung­doms- og yng­lin­geland­stra­e­ne­re for at forta­el­le dem om sin be­slut­ning. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var det en me­get ae­r­lig og re­el Ul­rik Wil­bek, som for­tal­te, at han vil­le si­ge op ef­ter de se­ne­ste da­ges hi­sto­ri­er i pres­sen om, at han skul­le ha­ve fo­re­slå­et en fy­ring af her­re­land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son. Wil­bek for­tal­te vi­de­re i te­le­fon­sam­ta­ler­ne, at han ik­ke kun­ne se sig selv mø­de op til end­nu en lands­holds­sam­ling med her­re­lands­hol­det og få et godt sam­ar­bej­de med spil­ler­trup­pen el­ler Gud­mun­dur Gud­munds­son igen. Men det vil­le han va­e­re nødt til, hvis han skul­le fort­sa­et­te i sit job som sport­s­chef. Der­for var ene­ste ud­vej et far­vel med et stort punk­tum ef­ter sig.

Hel­ler ik­ke over for de kil­der, som BT var i di­a­log med i lø­bet af i går, hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te­de Wil­bek hi­sto­ri­er­ne om, at han fo­re­slog en fy­ring af den island­ske traener.

Til­ba­ge står ik­ke de­sto min­dre, at der har va­e­ret en form for magtkamp på de in­dre linjer i for­bun­det, som end­te med at ha­ve Wil­bek som det sto­re of­fer. Ge­ne­ral­se­kre­ta­er Morten Stig Chri­sten­sen af­vi­ser dog, at no­gen i for­bun­det har haft ind­fly­del­se på Wil­be­ks be­sl­tut­ning ved gi­ve ham et vel­ment råd el­ler en di­rek­te op­for­dring.

»Det er Ul­rik Wil­be­ks egen be­slut­ning. Det er ef­ter en lang ra­ek­ke sam­ta­ler, at Ul­rik er kom­met frem til den be­slut­ning. Den be­slut­ning ac­cep­te­rer og an­er­ken­der jeg, for jeg ved, at når Ul­rik er kom­met frem til det, er det en mo­den be­slut­ning, og set i det lys er det den rig­ti­ge,« sag­de Morten Stig Chri­sten­sen, som hel­ler ik­ke vend­te til­ba­ge på BTs hen­ven­del­ser, i går til Ritzau.

Ul­rik Wil­bek har va­e­ret i DHF i om­kring 20 år. Som land­stra­e­ner for bå­de kvin­der­ne og ma­en­de­ne, med hvem han bå­de har vun­det OL-, VM- og EM-guld, og i de se­ne­ste fi­re år som sport­s­chef. Den ring slut­tes nu med Wil­be­ks af­sked.

FOTO: HEN­NING BAG­GER

Ul­rik Wil­bek nå­e­de at va­e­re sport­s­chef i fi­re år, in­den han i går valg­te at tra­ek­ke sig som føl­ge af blandt an­det BTs af­slø­rin­ger af, at han un­der OL for­søg­te at af­sa­et­te land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.