He­le Dan­marks BT – og­så de na­e­ste 100 år

En fan­ta­stisk rej­se be­gynd­te den 31. au­gust 1916. I dag - 100 år se­ne­re - har BT ud­vik­let sig til at va­e­re en af Dan­marks stør­ste avi­ser. På print og di­gi­talt. Tak for 100 ut­ro­li­ge år

BT - - NYHEDER - Olav Skaa­ning An­der­sen, an­sv. che­fre­dak­tør

På BT går vi ef­ter den af­slø­ren­de hi­sto­rie, men og­så ef­ter den gla­de nyhed, som man bli­ver i godt hu­mør af at la­e­se. BT skal la­e­ses af lyst. Ik­ke som lek­tier

For 100 år si­den fik jour­na­list Henry Hells­sen en god og lang­tids­hold­bar idé. Han op­fandt BT.

I 1916 men­te Hells­sen, en 28-årig krigs­repor­ter på Ber­ling­s­ke Ti­den­de, at Dan­mark hav­de brug for en avis, der gav folk de vig­tig­ste nyheder på en en­kel, in­for­ma­tiv og un­der­hol­den­de må­de. Han var ble­vet in­spi­re­ret på en rej­se i Østrig-Un­garn, hvor han hav­de set en avis i tabloid­for­mat, der var til at ha­ve i in­der­lom­men. Det blev til BT.

In­gre­di­en­ser­ne var nyheder, kri­mi­repor­ta­ge, un­der­hold­ning og sport, og der blev skre­vet kort og fyn­digt med sto­re over­skrif­ter. Da den før­ste avis var på ga­den, lød det fra redaktør Hells­sen: »Et barn er født. Det er mit ene­ste, og jeg el­sker det. Ung, kåd og fuld af livs­lyst.«

Me­get er aen­dret på 100 år, men BTs grund­la­eg­gen­de va­er­di­er er de sam­me i 2016. Vi sat­ser på de nyheder, som folk ta­ler om, og som be­ty­der no­get i de­res dag­lig­dag. Po­li­tik, de­bat, af­slø­rin­ger, sport, sta­er­ke bil­le­der, kend­te men­ne­sker, kri­mi-repor­ta­ge, for­brug og sund­hed. Vo­res jour­na­li­ster skri­ver di­rek­te og med liv. Det er vig­tigt, at la­e­ser­ne kan ma­er­ke, at det er men­ne­sker af kød og blod, der hver dag bra­en­der for at le­ve­re de bed­ste hi­sto­ri­er, bil­le­der og vi­deo­er. På BT går vi ef­ter den af­slø­ren­de hi­sto­rie, men og­så ef­ter den gla­de nyhed, som man bli­ver i godt hu­mør af at la­e­se. BT skal la­e­ses af lyst. Ik­ke som lek­tier.

Fle­re la­e­se­re end no­gen­sin­de

Vi le­ver af de tip og hen­ven­del­ser, vi får fra la­e­se­re og kil­der. Og vi ta­ger dem al­vor­ligt.

Se­ne­st har vi va­e­ret med til at af­da­ek­ke Skats enor­me pro­ble­mer i se­ri­en ’Knust af Skat’, li­ge­som det var BTs jour­na­li­ster, der af­slø­re­de det me­get ta­et­te for­hold mel­lem mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug. Det var og­så BT, der med ud­gangs­punkt i en ro­man af­da­ek­ke­de den Se og Hør-skan­da­le, der har ud­vik­let sig til Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le. Og i lør­dags gav vi vo­res man­ge sport­s­in­ter­es­se­re­de la­e­se­re den op­sigtsva­ek­ken­de for­si­de­hi­sto­rie om Ul­rik Wil­bek, der vil­le fy­re hånd­bold­lands­hol­dets traener midt un­der OL.

100 år ef­ter at vi før­ste gang send­te BT på ga­den, har vi ud­vik­let os til at va­e­re en af Dan­marks stør­ste avi­ser. På print og di­gi­talt. Ja, fak­tisk har vi al­drig haft så man­ge la­e­se­re, som vi har nu. Fle­re og fle­re får de­res nyheder di­gi­talt, så avis­o­p­la­get når al­drig igen de 341.300, som røg over kiosk­di­sken, da dan­sker­ne hyl­de­de eu­ro­pa­me­stre­ne i fod­bold i 1992. De tider er for­bi. Men BT er dér, hvor vo­res la­e­se­re er. Vi ud­gi­ver nyheder på bå­de pc, tab­let, mo­bil, tv og pa­pir, og vi er i kon­takt med fle­re mil­li­o­ner la­e­se­re hver må­ned. Di­gi­talt le­ve­rer vi de vig­tig­ste nyheder. Hur­tigt og kon­tant. Og vi gør os uma­ge for at ram­me de sto­re fø­lel­ser.

I avi­sen sør­ger vi for unikt la­e­se­stof til he­le fa­mi­li­en: Nyheder, af­slø­rin­ger, sto­re in­ter­view, repor­ta­ger. Dan­marks stør­ste sportsavis og mas­ser af stof med sa­er­lig ap­pel til kvin­der. Og så hu­sker vi på jour­na­li­stik­kens vig­tig­ste op­ga­ve: BT hol­der øje med magt­ha­ver­ne – li­ge­gyl­digt hvem de er.

Man kan reg­ne med he­le Dan­marks BT. Og­så i de na­e­ste 100 år.

Al­le BTs me­d­ar­bej­de­re øn­sker vo­res tro­fa­ste la­e­se­re til­lyk­ke med den run­de fød­sels­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.