Løk­kes bluff

Øget of­fent­lig va­ekst er re­elt en nedska­e­ring, me­ner Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd

BT - - NYHEDER - Andreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk San­ne Fa­h­nøe | sa­fa@bt.dk

Dan­sker­ne for­ka­e­les med me­re vel­fa­erd iføl­ge re­ge­rin­gens så­kald­te hel­heds­plan, som Lars Løk­ke pra­e­sen­te­re­de i går – det si­ger re­ge­rin­gen selv. Pas­ser ik­ke, si­ger øko­no­mer­ne i Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd. Der bli­ver re­elt min­dre vel­fa­erd.

Grun­den er, at der kom­mer fle­re ae­l­dre og børn frem til år 2025.

Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens øko­no­mer har reg­net sig frem til, at hvis vi skal hol­de vel­fa­er­den på det nu­va­e­ren­de ni­veau, kra­e­ver det en øget va­ekst på 0,6 pct. om året. Og stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Rasmussen la­eg­ger kun op til en øget va­ekst på 0,5 pct., så det er re­elt en nedska­e­ring.

Og den­ne be­reg­ning un­der­støt­tes iføl­ge Ritzau af be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Be­folk­nings­ud­vik­lin­gen, hvor der bli­ver fle­re ae­l­dre, vil iføl­ge mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger ale­ne be­ty­de, at det of­fent­li­ge for­brug sti­ger med 0,6 pro­cent i al­le åre­ne fra 2017 til 2025, hvis den re­el­le ud­gift pr. bor­ger fast­hol­des ua­en­dret. Fle­re ae­l­dre og børn »Der er fak­tisk ta­le om en nedska­e­ring på 5 mia. kr. Og det kan gå ud over ae­l­dreple­je, børn, ud­dan­nel­se, hvad som helst. Det ved vi jo ik­ke end­nu,« si­ger Lars An­der­sen, di­rek­tør i Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd.

»Der kom­mer fle­re ae­l­dre og børn de kom­men­de år. Så hvis man ud­stil­ler det, som om der er fle­re pen­ge til

vel­fa­erd, så sy­nes jeg, det er et bluf­fnum­mer.«

Men I må vel va­e­re gla­de for, at det bli­ver 0,5 pct., i for­hold til at Løk­ke gik til valg på nulva­ekst?

»Ja, så skul­le der ha­ve va­e­ret spa­ret 27 mia. kr. i ste­det i for­hold til be­ho­ve­ne. Det er det, der skal til for at op­ret­hol­de ua­en­dret ser­vi­ce. De pen­ge, der bli­ver brugt til sik­ker­hed mod ter­ror, går jo og­så fra vel­fa­erd, og der må kom­mu­ner­ne gå end­nu me­re til stå­let for at spa­re. Skat­te­let­tel­ser­ne ko­ster knap 20 mia. kr. Her­af me­ner vi, at 12 mia. kr. kun­ne bru­ges på bed­re vel­fa­erd,« si­ger Lars An­der­sen.

Mads Lund­by Hansen, der er che­fø­ko­nom og vi­ce­di­rek­tør i den bor­ger­li­ge ta­en­ket­ank Cepos, er helt ue­nig. Han me­ner slet ik­ke, der er grund til va­ekst i den of­fent­li­ge sek­tor.

»Det er en gam­mel­dags tan­ke­gang. Den of­fent­li­ge sek­tor har ik­ke brug for fle­re pen­ge. Den har brug for, at man bru­ger pen­ge­ne me­re ef­fek­tivt,« si­ger Mads Lund­by Hansen.

I Cepos har de i ste­det reg­net på, hvor me­get det vil­le ko­ste, hvis de al­ler­ri­ge­ste og­så slap helt for top­skat.

»Det vil kun ko­ste 800 mio. kr. at let­te top­skat­ten med 5 po­int for de 41.000 med hø­je­ste ind­kom­ster. Det er ad­vo­ka­ter, spe­ci­al­la­e­ger og selv­sta­en­di­ge, som tit selv kan bestemme, hvor man­ge kun­der el­ler kli­en­ter de vil ha­ve. Når man ta­en­ker på, at der er et rå­de­rum på 57 mia. kr., så for­står jeg ik­ke, man ik­ke let­ter skat­ten he­le vej­en op,«

»Vi skal va­ek fra jan­te­lovstan­ke­gan­gen. En per­son, der tje­ner 1,5 mio. kr., be­ta­ler og­så rig­tig me­get i skat­ter og af­gif­ter. 1 pct. af dan­sker­ne fi­nan­si­e­rer 8,6 pct. af al­le skat­ter og af­gif­ter. De be­ta­ler 60 mia. kr. i skat, og der­med fi­nan­si­e­rer de 100.000 of­fent­ligt an­sat­te,«si­ger Mads Lund­by.

FOTO: CLAUS BECH Lars Løk­ke bli­ver be­skudt fra høj­re og ven­stre for sin hel­heds­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.