’Jeg gla­e­der mig til at kom­me i ret­ten’ PO­LI­TI­MAND PÅ TV

Den ho­ve­d­ankla­ge­de che­fre­dak­tør i Se og Hør-sa­gen af­slø­rer ’pa­edo­fi­le’ på tv, men ri­si­ke­rer selv at hav­ne bag trem­mer

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Fle­re af de ma­end, vi har ’bu­stet’ og af­slø­ret, har jeg af­le­ve­ret til po­li­ti­et. Jeg har over­be­vist dem om, at de bur­de mel­de sig selv - og det har de så gjort Hen­rik Qvortrup

»Jeg gla­e­der mig til at kom­me i ret­ten.« Det er Hen­rik Qvortrups førs te­o­rd, ef te­rat toa f hans tid­li­ge­re n aes t kom­man­de­ren­de på uge­bla­det Se og Hør i sid­ste uge blev idømt et halvt års be­tin­get fa­engsel i sa­gen, hvor en ra­ek­ke kend­te blev ulov­ligt kre­dit kor­tover­vå­get. Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør for Se og Hør er til­talt i sam­me sag. Han er an­kla­get for med­vir­ken til ha­ck­ing, mis­brug af per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger samt be­stik­kel­se.

I Glo­strup Ret pe­ge­de de to døm­te, nyheds­chef Li­se Bon­de­sen og re­dak­tions­chef Kim Bre­tov, beg­ge på de­res tid­li­ge­re chef som den ho­ve­d­ansvar­li­ge, og Qvortrup skal for ret­ten om en uge i sam­me sag.

Der­for er han sus­pen­de­ret som va­ert på me­di­e­pro­gram­met ’Q&A’ på Ra­dio24­syv, men han har sta­dig ar­bej­de et an­det sted.

Den tid­li­ge­re Ven­stre-spin­dok­tor ar­bej­der nem­lig som va­ert og jour­na­list på TV3s nye se­rie, ’Bør­ne­lok­ker­ne’, hvor redaktionen chat­ter mu­li­ge pa­edo­fi­le op via fal­ske pro­fi­ler, og Qvortrup kon­fron­te­rer der­ef­ter nog­le af de ma­end, der vil i kon­takt med min­dre­åri­ge pi­ger.

Har du selv ta­enkt på, at pro­gram­met, hvor du er ’the good guy’, fal­der sam­men med, at du skal i ret­ten som ’the bad guy’?

»Jeg ta­en­ker tan­ker hver ene­ste dag. Nog­le af dem del­ag­tig­gør jeg om­ver­de­nen i, an­dre hol­der jeg for mig selv.«

Ta­en­ker dag­ligt over tin­ge­ne

Du er tid­li­ge­re spin­dok­tor, så du har vel ta­enkt lidt over ti­m­in­gen? »Jeg ta­en­ker hver dag.«

Du lan­ce­rer et pro­gram, hvor folk må­ske skal i spja­el­det, mens du sam­ti­dig selv står til at kom­me bag trem­mer. Det er lidt spe­ci­elt?

»Det over­la­der jeg til an­dre at vur­de­re. Det pro­gram er no­get af det mest me­nings­fyld­te, jeg har be­dre­vet i min tid som jour­na­list. Og jeg sy­nes selv, jeg gør en for­skel.«

Du er an­kla­get for ha­ck­ing og mis­brug af en lang ra­ek­ke kend­tes pri­va­te op­lys­nin­ger samt be­stik­kel­se.

Be­trag­ter du sta­dig dig selv som uskyl­dig?

»Ja, det gør jeg be­stemt, og jeg gla­e­der mig til at mø­de op i ret­ten og til, at der om­si­der er nog­le nøg­ter­ne øj­ne, der skal se på den sag.« Du er ik­ke nervøs for at mø­de i ret­ten?

»Nej, og så har jeg ik­ke fle­re kom­men­ta­rer,« si­ger Qvortrup, der dog ger­ne vil forta­el­le om sit nye tv-pro­gram:

En grim over­ra­skel­se

»Det af­da­ek­ker nem­lig et pro­blem, der er langt stør­re, end folk går og tror. I fi­re pro­gram­mer af­slø­rer vi 12 ma­end, der tror, at de skal ha­ve sex med 13-åri­ge og i ste­det mø­der mig. Og de får no­get af en grim over­ra­skel­se,« si­ger Qvortrup og af­slø­rer, at der al­le­re­de nu kø­rer sa­ger hos po­li­ti­et på bag­grund af TV3s af­slø­rin­ger:

»Fle­re af de ma­end, vi har ’bu­stet’ og af­slø­ret, har jeg af­le­ve­ret til po­li­ti­et. Jeg har over­be­vist dem om, at de bur­de mel­de sig selv - og det har de så gjort.«

TV3s pro­gram­di­rek­tør Ken­neth Kri­sten­sen af­vi­ser over for BT, at ’Bør­ne­lok­ker­ne’ er pro­gram­sat sam­ti­dig med, at rets­sa­gen mod Qvortrup be­gyn­der.

»Da vi plan­lag­de ud­sen­del­sen, har vi kun spe­ku­le­ret i at få pro­gram­met så tid­ligt som mu­ligt på,« si­ger han.

Af­snit num­mer to af ’Bør­ne­lok­ker­ne’ kan ses tirs­dag d. 6. sep­tem­ber 21.00 på TV3.

Rets­sa­gen mod Hen­rik Qvortrup og de an­dre til­tal­te i Se og Hør-sa­gen be­gyn­der 9. sep­tem­ber i Ret­ten i Glo­strup.

FO­TO: CLAUS BECH

Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør for Se og Hør Hen­rik Qvortrup nå­e­de li­ge ak­ku­rat at va­e­re med til at lan­ce­re det nye me­di­e­ma­ga­sin ’Q&A’ på Ra­dio24­syv, men da sa­gen mod uge­bla­det be­gynd­te den 25. au­gust, stop­pe­de han som va­ert på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.