4 5 SÅ PRES­SET ER LØK

BT - - NYHEDER -

2025-FOR­HAND­LIN­GER Løk­ke er ek­stremt pres­set for­ud for for­hand­lin­ger­ne om 2025-pla­nen, den så­kald­te hel­heds­plan, han frem­lag­de i for­gårs. Stats­mi­ni­ste­ren har prø­vet at imø­de­kom­me bå­de LA og DF et styk­ke af vej­en med pla­nen, men det har na­er­mest kun for­va­er­ret si­tu­a­tio­nen. På Chri­sti­ans­borg holdt man vej­ret før An­ders Samu­el­sens pres­se­mø­de i går: Vil­le han kø­be de 5 pct. top­skat­te­let­tel­se til folk, der tje­ner min­dre end en mil­li­on el­ler vil­le han fort­sat true med valg?

Men Samu­el­sen spil­ler højt spil. I ste­det for at imø­de­kom­me re­ge­rin­gen, for­hø­je­de han ind­sat­sen. Nu vil han ha­ve top­skat­ten ned med 7,5 pct. – og­så til de al­ler­ri­ge­ste. Det ko­ster 4 mia. Han vil og­så ha­ve re­gi­stre­rings­af­gif­ten på bi­ler hal­ve­ret - det ko­ster og­så 4 mia. LA vil sa­en­ke top­skat­ten »Der kom­mer ik­ke valg, der kom­mer let­tel­ser i top­skat­ten,« sag­de An­ders Samu­el­sen, mens han pe­ge­de på jour­na­li­stern og så pi­ske­de han ud ad dø­ren fra sit eget pres­se­mø­de på 2. sal på Chri­sti­ans­borg.

Ude i provi­ant­går­den sad DF’er­ne og så det he­le i tv. De tro­e­de na­e­sten ik­ke de­res eg­ne øj­ne.

»Han er jo krav­let end­nu la­en­ge­re op i tra­e­et. Og har sa­vet gre­ne­ne af un­der sig, mens han krav­ler la­en­ge­re og la­en­ge­re op,« men­te DFs skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kja­er. Tru­er med valg Men DF be­fin­der sig fak­tisk og­så ret langt op­pe i et trae. Selv om de ly­der me­re for­hand­lings­vil­li­ge, ud­gør de Der kom­mer ik­ke valg, der kom­mer let­tel­ser i top­skat­ten et li­ge så stort pro­blem for Løk­ke som LA.

An­ders Samu­el­sen me­ner ik­ke, han sid­der op­pe i et trae:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.