Det var så den som­mer

BT - - NYHEDER -

VEJ­RET DMI-kli­ma­to­log Mi­ka­el Schar­ling har fo­re­ta­get en uvi­den­ska­be­lig, men ik­ke de­sto min­dre in­ter­es­sant sam­men­lig­ning af samt­li­ge dan­ske som­re fra 1920 og frem til 2016. En høj mid­del­tem­pe­ra­tur, et højt an­tal solskin­sti­mer og en lav ma­eng­de ned­bør gi­ver en høj sco­re, mens som­re med om­vendt for­tegn får en lav sco­re.

Hvor lig­ger de for­gang­ne tre vej­r­må­ne­der så i det­te ul­ti­ma­ti­ve dan­ske som­mer­ra­es?

Nøj­ag­tig midt i fel­tet så­ma­end. Som­me­ren 2016 har va­e­ret fuld­sta­en­dig gen­nem­snit­lig. El­ler som de fle­ste dan­ske­re nok vil si­ge: På det ja­ev­ne.

Schar­lings go­de kol­le­ga, kli­ma­to­log Jo­hn Cap­pe­len, ud­tryk­ker det på den­ne må­de:

»Det har va­e­ret en som­mer for al­le. Sol og regn har va­e­ret for­delt li­ge, selv om den har va­e­ret en smu­le me­re sol­fat­tig og en anel­se me­re tør end nor­malt.«

Der har med an­dre ord va­e­ret langt op til den ab­so­lut mest strå­len­de dan­ske som­mer, der er di­rek­te må­lt, nem­lig den i 1947, der var den sol­ri­ge­ste, na­est­var­me­ste og blandt de ab­so­lut tør­re­ste.

Om­vendt er der nøj­ag­tig li­ge så langt ned til den helt elen­di­ge som­mer i 1987, der bå­de er den kol­de­ste og sol­fat­tig­ste i DMIs om­fat­ten­de an­na­ler.

Iføl­ge Jo­hn Cap­pe­len – el­ler ret­te­re hans ma­ve­for­nem­mel­se – har den for­gang­ne som­mer hel­ler ik­ke va­e­ret pra­e­get af ek­stra­or­di­na­ert man­ge af de sky­brud, der el­lers har skabt sto­re ud­for­drin­ger i det dan­ske sam­fund gen­nem de se­ne­re år. Sky­brud og regn Den va­er­ste skyl­le ram­te Hor­sens midt i ju­ni, da sto­re de­le af den østjy­ske by blev over­svøm­met som føl­ge af he­le 115 mm ned­bør på ba­re tre ti­mer. Og på sel­ve­ste sank­t­hans­af­ten blev ae­rø­bo­e­re gen­nem­blødt af det mest in­ten­se regn­vejr, der no­gen­sin­de er re­gi­stre­ret her­hjem­me – helt op til 5,4 mm regn pr. mi­nut.

Men de øv­ri­ge sky­brud, der blev re­gi­stre­ret i lø­bet af som­me­ren, var ef­ter alt at døm­me hver­ken hyp­pi­ge­re el­ler me­re øde­la­eg­gen­de end det gen­nem­snit­li­ge bil­le­de af dansk ek­strem­regn i det se­ne­ste par år­ti­er.

Som­me­ren be­gynd­te og slut­te­de på man­ge må­der med et brag, først med lands­da­ek­ken­de var­mebøl­ge i be­gyn­del­sen af ju­ni og en helt til­sva­ren­de i sid­ste uge. Til gen­ga­eld trak sky­er­ne sig i ud­pra­e­get grad sam­men hen over lan­det i fe­ri­e­højsa­e­so­nen fra slut­nin­gen af juli og et pa­ent styk­ke ind i au­gust.

I de se­ne­ste da­ge har vej­ret at­ter va­e­ret på det ja­ev­ne, men der er be­grun­det håb om, at den før­ste of­fi­ci­el­le ef­ter­års­må­ned vil vi­se sig fra sin bed­ste si­de. Iføl­ge DMIs ak­tu­el­le må­nedsprog­no­se ser sep­tem­ber ud til at bli­ve bå­de me­re tør og var­me­re end nor­malt med størst sand­syn­lig­hed for lunt og sta­bilt høj­tryks­vejr fra mid­ten af må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.