Brand­va­e­sen be­der bor­ge­re om hja­elp

BT - - NYHEDER -

GODT BE­TALT Igen i år kan den bra­si­li­an­ske mo­del med de ty­ske rød­der Gi­se­le Bünd­chen bryste sig af at va­e­re ver­dens bedst be­tal­te mo­del. Den smuk­ke bra­si­li­a­ner kan gla­e­de sig over en år­lig ind­ta­egt på he­le 30,5 mil­li­o­ner dol­lar, hvil­ket sva­rer til me­re end 200 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Det er langt­fra et en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de for den 36-åri­ge su­per­model, og hun er den mo­del i ver­den, som har sko­v­let flest pen­ge ind si­den 2002. Tit­len til­fal­der hen­de igen i år, på trods af at hun for to år si­den be­slut­te­de sig for at stop­pe med at gå catwalk. Hun gjor­de al­li­ge­vel et kort co­me­ba­ck un­der det­te års OL, der blev af­holdt i su­per­model­lens hjem­land. An­dre af ver­dens su­per­model­ler op­le­ver og­så, hvor­dan enor­me sum­mer tik­ker ind på bank­kon­to­en. An­den­plad­sen er til­fal­det en an­den bra­si­li­ansk mo­del, nem­lig Adri­a­na Li­ma, som har en ind­ta­egt på om­kring 70 mil­li­o­ner kro­ner. På tred­je­plad­sen lan­der Ken­dall Jen­ner, der ud­over sin gang på catwal­ken og­så er kendt fra re­a­li­ty-pro­gram­met ’Ke­epi­ng Up With The Kar­das­hi­ans’, med en ind­ta­egt på knap 67 mil­li­o­ner kro­ner. Tje­ner mil­li­o­ner på In­s­ta­gram Ken­dall Jen­ner, der de­ler tred­je­plad­sen med mo­del­len Kar­lie Kloss, er kla­tret ad­skil­li­ge plad­ser op på li­sten, og ind­tje­nin­gen er da og­så ste­get støt. Re­a­li­ty­stjer­nen har nem­lig for­må­et at gø­re sin pro­fil på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram til en mil­li­onfor­ret­ning gen­nem af­ta­ler med blandt an­det Cal­vin Kle­in, skri­ver me­di­et. Det sam­me har mo­del­len Gi­gi Ha­did, der har 22 mil­li­o­ner føl­ge­re på det so­ci­a­le me­die. Hun ind­ta­ger fem­te­plad­sen på li­sten med en ind­tje­ning på lidt over 60 mil­li­o­ner kro­ner. For­bes har set på mo­del­ler­nes ind­ta­egt i pe­ri­o­den ju­ni 2015 til ju­ni 2016 – mand­li­ge mo­del­ler er ik­ke med på li­sten. BILBRAND Glem alt om vil­de eks­plo­sio­ner og far­li­ge ben­zin­dam­pe. Er du i be­sid­del­se af en brand­sluk­ker, bør du ik­ke tø­ve med at ka­ste dig over sluk­nin­gen af flam­mer­ne, hvis du plud­se­lig er vid­ne til en bilbrand. Så klar ly­der be­ske­den fra Ho­vedsta­dens Be­red­skab. »Vi vil ger­ne op­for­dre til, at man som bor­ger selv går i gang med en brand­sluk­ning, hvis man har mu­lig­hed for det. Det er klart, at man al­tid skal va­e­re op­ma­er­k­som på egen sik­ker­hed og hol­de en pas­sen­de af­stand til flam­mer­ne. Men der er in­tet i vej­en for, at man selv kan gå i gang med at sluk­ke en bilbrand, hvis man har det nød­ven­di­ge ud­styr i form af en brand­sluk­ker,« si­ger Kristian Na­e­sted, ope­ra­tions­chef hos Ho­vedsta­dens Be­red­skab.

En bøl­ge af på­sat­te bil­bran­de har de se­ne­ste uger pra­e­get nat­te­ti­mer­ne i ho­ved­stads­om­rå­det. Nat­ten til i går fandt ot­te nye af­bra­en­din­ger sted i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter samt i et in­du­strik­var­ter i for­stadskom­mu­nen Gladsaxe. Kun på film Til trods for de man­ge af­bra­en­din­ger har man hos Kø­ben­havns Po­li­ti ik­ke mod­ta­get an­mel­del­ser om per­sonska­der. Og det er der en god for­kla­ring på, forta­el­ler Kristian Na­e­sted:

»Det er kun på film, at bra­en­den­de bi­ler eks­plo­de­rer. Der­med ik­ke sagt, at det slet ik­ke kan ske, men sand­syn­lig­he­den er stort set ik­ke til ste­de. Bli­ver der sat ild til en al­min­de­lig bil – selv med en fyldt tank – er der re­elt in­gen eks­plo­sions­fa­re, selv om den skul­le bra­en­de kraf­tigt,« si­ger Kristian Na­e­sted. Det er kun på film, at bra­en­den­de bi­ler eks­plo­de­rer

I Kø­ben­havns Po­li­tik­reds, hvor de fle­ste på­sat­te bran­de har fun­det sted, an­holdt man i sid­ste uge en 21-årig mand, der se­ne­re blev va­re­ta­egts­fa­engs­let på bag­grund af mi­stan­ke om at stå bag to til­fa­el­de af brandstif­tel­se. Ef­ter­føl­gen­de er fle­re bi­ler ble­vet an­ta­endt, og po­li­ti­et ka­em­per der­for med at dan­ne sig et over­blik over de man­ge epi­so­der, forta­el­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Møl­ler Jakob­sen.

»På nu­va­e­ren­de tids­punkt ved vi ik­ke, hvil­ke mo­ti­ver der lig­ger bag ildspå­sa­et­tel­ser­ne. Det er en van­ske­lig ef­ter­forsk­ning, og vi er selv­føl­ge­lig i kon­takt med vo­res kol­le­ga­er i an­dre po­li­tik­red­se, som har va­e­ret be­rørt af lig­nen­de epi­so­der. Ef­ter­forsk­nin­gen har ind­til vi­de­re vist, at der er ble­vet brugt fle­re for­skel­li­ge frem­gangs­må­der ved de for­skel­li­ge bran­de,« si­ger Hen­rik Møl­ler Jakob­sen.

Iføl­ge vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren er bil­bran­de i ho­vedsta­den langt­fra unor­malt – man op­le­ver nor­malt to­tre epi­so­der om ugen. En­ten i form at stjå­l­ne bi­ler brugt til kri­mi­na­li­tet, som ef­ter­føl­gen­de af­bra­en­des, el­ler i for­bin­del­se med for­sik­rings­svin­del el­ler selvan­ta­en­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.